Steunfonds Muzikantendag

Inhoud

 

Algemeen

Uit het steunpakket van het ministerie van OCW komt via het Buma Cultuur-platform ‘De Muzikantendag’ €600.000,- beschikbaar om jonge makers (muzikanten die hun eigen nummers schrijven) te ondersteunen bij de creatie, vastlegging en/of uitvoering van nieuw werk. Deze regeling Steunfonds Muzikantendag komt naast de algemene regelingen voor muziekauteurs via het Investeringsfonds Muziek 3.0 en is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector.

 

Steunfonds Muzikantendag

Via Steunfonds Muzikantendag komen 120 werkbijdragen van €5.000,- (vijfduizend euro) beschikbaar, specifiek voor jonge makers. De werkbijdrage is bedoeld voor de creatie van minimaal drie nieuwe, eigen en dus originele muziekwerken. De werkbijdrage is geen inkomensondersteuning, maar is bedoeld als investering in het creatieve proces zodat nieuwe werken ontstaan die zonder de bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen.

Jonge muzikanten die hun eigen muziek maken en uitvoeren en in recente jaren zijn afgestudeerd aan muziekopleidingen zoals conservatoria, of al de nodige ervaring hebben opgebouwd, maar aan het begin staan van een muzikale carrière, kunnen een aanvraag indienen voor een werkbijdrage. Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit de muziekindustrie bepaalt uit alle ingediende aanvragen welke 120 gehonoreerd worden. Het project start niet eerder dan nadat de werkbijdrage is uitgekeerd en moet uiterlijk 01 maart 2023 afgerond en verantwoord zijn.

Belangrijke aspecten zijn dat de aanvragers artistieke vrijheid hebben in het maken van een nieuwe nummers, maar dat het totaal van de 120 aanvragen muzikaal en cultureel divers zijn en daarmee een realistische afspiegeling van de rijke en gevarieerde muziekcultuur in Nederland.

De kick off van dit steunfonds vindt plaats tijdens de eerste Muzikantendag op 7 mei 2022. Met een tweede editie, de Muzikantendag Showcase aan het eind van het jaar 2022 (datum en locatie worden later bekend), wordt een aantal acts en artiesten uitgenodigd om het nieuwe repertoire ook live uit te voeren.

 

Initiator en uitvoering

Buma Cultuur is eigenaar en initiator van De Muzikantendag. Uitvoerend en organiserend producent van De Muzikantendag is de onafhankelijke Stichting GRAP te Amsterdam. GRAP is verantwoordelijk voor de organisatie, productie, uitvoering, selectie van de onafhankelijke beoordelingscommissie, communicatie en deelrapportage aan Buma Cultuur. GRAP heeft geen stem in de selectie van de ingediende aanvragen. GRAP is uitvoerend producent van Steunfonds Muzikantendag maar niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.

 

Wie komt in aanmerking voor de werkbijdrage?

De regels van het ministerie schrijven voor dat alleen individuele jonge makers, dus geen stichtingen, verenigingen, bv’s of bands etc, een aanvraag kunnen indienen. Zowel leden als niet-leden van Buma/Stemra, die professioneel werkzaam zijn als muzikant met eigen werk en al enige ervaring hebben opgebouwd, maar nog aan het begin staat van een carrière in de wereld van muziek komen in aanmerking.

De aanvrager moet daarnaast:

 1. woonachtig zijn in Nederland en het project moet in Nederland worden gerealiseerd en uitgevoerd, omdat het gaat om Nederlands belastinggeld (zie ook Algemene Voorwaarden).
 2. een verklaring van de-minimissteun invullen en ondertekenen, en kan deelnemen, indien hij/zij in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000,- aan staatssteun heeft ontvangen.
 3. actief akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en zich daaraan houden.

 

Hoe en wanneer kun je aanvragen?

De open call opent 21 mei 2022 via de site www.muzikantendag.nl en sluit op 20 juni 2022. De open call wordt gecommuniceerd via de websites van De Muzikantendag, www.nieuwemuziekmaken.nl, social media platforms van De Muzikantendag, platformen van partners zoals POPnl en Popronde en nieuwsbrieven. De aanvraag kan alleen online ingediend worden via de website www.muzikantendag.nl.

 

Tijdens de eerste Muzikantendag is een informatiesessie gepland over de het steunfonds en hoe het beste de aanvraag kan worden ingediend. Tevens is er een mogelijkheid om vragen te stellen. Het aanvraagformulier en documenten zoals de deminimis-verklaring en de Algemene Voorwaarden kun je downloaden via de website van De Muzikantendag. Alleen tijdig en volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Over de selectie van de onafhankelijke beoordelingscommissie wordt niet gecommuniceerd en er is geen bezwaarprocedure ingesteld.

 

Beschikbare bedrag

Voor deze regeling is een totaalbudget van €600.000,- (zeshonderdduizend euro) beschikbaar. Daarmee is het mogelijk 120 aanvragen met €5.000,- (vijfduizend euro) te honoreren.

 

Waar moet het plan aan voldoen?

De werkbijdrage moet resulteren in minimaal drie nieuwe muziekwerken/tracks, vastgelegd, opgenomen, gemixt en gemasterd zodat ze geschikt zijn te publiceren (via streaming diensten, online platforms, websites, social media) en/of live uit te voeren.

Ter beoordeling door een onafhankelijke beoordelingscommissie dient voor de werkbijdrage een aanvraag te worden ingediend. De aanvraag dient onder andere een beknopt plan van aanpak en een kostenoverzicht te bevatten. Daarnaast wordt ook gevraagd naar eerder opgedane ervaring. Denk hierbij aan eerdere liveoptredens met eigen werk, het aantal al eerder uitgebrachte tracks via uiteenlopende platformen, bereik onder muziekfans via social media of streaming platforms zoals Spotify of YouTube. Het is cruciaal dat uit de aanvraag blijkt dat er al een basis bestaat en dat er de nodige resultaten overlegd kunnen worden. Uiteraard worden alleen aanvragen behandeld die naar waarheid en volledig zijn ingevuld. Aanvragen die niet volledig zijn worden dus niet behandeld.

Datzelfde geldt ook voor de ‘de-minimisverklaring’ en de ‘Algemene Voorwaarden’. Beide documenten dienen bij de aanvraag ingevuld en ondertekend te zijn. Zodra deze documenten ontbreken, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

 

Onafhankelijke beoordelingscommissie en beoordelingscriteria

Alle correct ingediende aanvragen worden beoordeeld door een gekwalificeerde en onafhankelijke beoordelingscommissie, bestaande uit professionals uit de muziekindustrie. In de beoordeling let de commissie op:

 • (artistieke) kwaliteit van het projectplan
 • haalbaarheid van het projectplan (o.a. kosten)
 • originaliteit
 • kwaliteit van eerder uitgebracht werk
 • ervaring en ‘track record’ op het gebied van live optredens
 • omvang fanbase (o.a. volgers op social media en streaming platforms)
 • mogelijk gerealiseerde airplay op radio en tv

Uiterlijk vier tot zes weken na het sluiten van de indieningstermijn voor de aanvragen worden alle aanvragers over de uitkomsten van de onafhankelijke beoordelingscommissie geïnformeerd. Ten aanzien van het oordeel door de onafhankelijke beoordelingscommissie is geen beroep of bezwaar mogelijk. Tevens wordt er over de selectie niet gecommuniceerd.

 

Uitbetaling werkbijdrage

Nadat de onafhankelijke beoordelingscommissie bekend heeft gemaakt welke 120 aanvragen gehonoreerd worden, duurt het nog vier tot zes weken voordat alle werkbijdragen worden uitgekeerd.

Zodra de aanvrager al Buma/Stemra lid is, wordt de werkbijdrage gestort op het bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Daarvan kan NIET worden afgeweken.

Als de aanvrager nog geen lid is van Buma/Stemra moet bij de aanvraag het bankrekeningnummer zijn opgegeven, voorzien van een kopie bankpas en een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort of rijbewijs).

 

Verantwoording en rapportage

De uitvoeringsperiode start niet eerder dan NADAT de werkbijdrage is uitgekeerd en het project dient uiterlijk 01 maart 2023 te zijn afgerond. De productie moet dan financieel zijn afgerond, maar de project release mag eventueel wel later plaatsvinden.

De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project en daarmee ook verantwoordelijk voor de financiële en inhoudelijke rapportage. Kleine aanpassingen in het project zijn toegestaan, mits het eindresultaat hetzelfde blijft, en in lijn met de beoordeelde aanvraag, binnen het toegekende budget en de Algemene Voorwaarden. Aanpassingen op het originele plan zijn altijd voor eigen rekening. Er vinden geen tussentijdse toetsingen plaats.

 

De aanvrager is verplicht verslag uit te brengen. Dat betekent dat een overzicht gemaakt moet worden van alle uitgaven, inclusief een korte omschrijving en ALTIJD een geldige factuur en/of aankoopbon. LET OP: de tenaamstelling van de factuur moet overeenkomen met de naw -gegevens van de aanvrager. Pinbonnen zijn GEEN geldig betalingsbewijs.

 

Voorbeeld:

Bedrag: 1200,- Omschrijving: twee dagen studiohuur Bullit Sound in Overveen – Factuur: PDF

 

Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Dat betekent dat er linkjes naar minimaal drie nieuwe nummers aangeleverd moeten worden. Dit kunnen linkjes zijn die verwijzen naar Soundcloud, Youtube, de eigen website, Spotify of andere online muziekplatformen. Een formeel bewijs van aanmelding bij Buma/Stemra is eveneens geldig.

 

Deze rapportage dient uiterlijk 01 maart 2023 digitaal aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het ministerie van OCW.

 

De werkbijdrage is een voorlopige beschikking van het ministerie van OCW, die pas definitief wordt als de financiële rapportage door datzelfde ministerie wordt goedgekeurd. Zodra uit de rapportage blijkt dat niet aan de doelstelling van het regeling of aan de algemene voorwaarden is voldaan, wordt de werkbijdrage teruggevorderd. Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten.

 

 

BTW

Als je BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze werkbijdrage-regeling hebt gekregen.

Als je niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.

 

Communicatie en naamsvermelding

Bij publicatie van de nieuwe werken, die dankzij deze regeling tot stand zijn gekomen, dienen Buma Cultuur, De Muzikantendag en het ministerie van OCW vermeld te worden. Hanteer hierbij bijvoorbeeld de volgende formulering: Deze composities/tracks/muziekwerken zijn mede tot stand gekomen dankzij Buma Cultuur, De Muzikantendag en het ministerie van OCW.

 

Planning

 • Open call: startdatum: 21 mei 2022 en sluit op 20 juni 2022
 • Bekendmaking van juryoordeel: 4 – 6 weken na sluiting van de open call, dus eind juli/begin augustus 2022
 • Informeren aanvragers: eind juli/begin augustus 2022
 • Datum uitbetaling: eind augustus/begin september 2022
 • Startdatum indienen rapportage: 01 januari 2023
 • Sluitingsdatum indienen rapportage: 01 maart 2023

 

Aanvrager verantwoordt uiterlijk op 01 maart 2023 de gehele werkbijdrage door middel van deelfacturen en/of aankoopbonnen. Buma Cultuur zorgt voor de verwerking en de controle daarop. Ook de accountantscontrole wordt door Buma Cultuur georganiseerd.

De release van de nieuwe muziekwerken en verdere uitvoeringen kunnen eventueel ook na 1 oktober 2022 plaatsvinden. Stichting GRAP ontvangt een bijdrage voor organisatie, uitvoering en productie en verantwoordt deze aan Buma Cultuur.

Veel gestelde vragen

Welke ondersteuning biedt het Steunfonds Muzikantendag?

Steunfonds Muzikantendag biedt 120 jonge makers (muzikanten die hun eigen nummers schrijven) de kans een werkbijdrage te verwerven van €5.000,- (vijfduizend euro) uit het Steunfonds Rechtensector. Deze bijdrage wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en is het gevolg van het negatieve effect van de Coronamaatregelen voor de muzieksector. Het gaat dus om overheidsgeld dat bestemd is voor de creatie van nieuwe muziek. Het is dus geen inkomensondersteuning, maar een investeringsondersteuning, die jonge makers in staat stelt nieuwe muziekwerken te creëren die zonder steun niet tot stand zouden kunnen komen.

Wat is het doel van het Steunfonds Muzikantendag?

Steunfonds Muzikantendag is er om jonge, professionele muzikanten die hun eigen nummers schrijven te ondersteunen bij:

 • creatie van nieuwe muziek en/of
 • nieuwe exploitatie door nieuwe muziek uit te brengen en het aan het publiek beschikbaar te stellen, bijvoorbeeld door een liveoptreden of via online platforms
Wat is de rol van Buma Cultuur?

Buma Cultuur zet de bijdrage van de minister van OCW in om jonge professionals in de muzieksector te ondersteunen bij het schrijven van nieuwe nummers en nieuwe exploitatie door de nieuwe muziek aan het publiek beschikbaar te stellen. Dit doet Buma Cultuur via de Muzikantendag, dat zich specifiek richt op jonge makers.

Wie komen in aanmerking voor een bijdrage?

Aanvragen staat open voor jonge makers; personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten willen vergaren met muziek en auteursrecht, maar zich nog in de eerste fase van de carrièreontwikkeling bevinden.

Kun je ook als band een aanvraag indienen?

Nee, dat is niet mogelijk. De werkbijdrage is alleen bedoeld voor individuele muzikanten die hun eigen nummers schrijven.

Kunnen verschillende leden uit dezelfde band een aanvraag indienen?

Een band kan maximaal één werkbijdrage verwerven. Het is dus niet mogelijk dat meerdere leden uit dezelfde band een werkbijdrage ontvangen.

Kan ik ook namens een stichting, VOF, BV of vereniging een aanvraag indienen?

Nee, dat kan niet. Het ministerie schrijft voor dat alleen individuele makers een aanvraag kunnen indienen.

Wat is eigenlijk een werkbijdrage?

Dat is de term die het ministerie van OCW gebruikt voor het geldbedrag dat je ontvangt bij een positieve selectie van je aanvraag. Je zou het ook subsidie kunnen noemen.

Zijn er inkomenscriteria verbonden aan het kunnen doen van een aanvraag bij het Steunfonds Muzikantendag?

Er zijn geen inkomenscriteria waaraan voldaan moet worden. Uiteraard gelden wel andere criteria. Zo moet de aanvrager al eerder eigen materiaal uitgebracht hebben en is het ook noodzakelijk dat er meerdere keren is opgetreden. Check de website voor meer informatie over het aanvragen van een werkbijdrage.

Wat is totaal beschikbare bedrag in het Steunfonds Muzikantendag?

Er is in totaal € 600.000,- beschikbaar. De hoogte van een werkbijdrage is €5.000,-; dat betekent dat er maximaal 120 werkbijdragen beschikbaar zijn.

Welke aanvragen worden gehonoreerd?

Een onafhankelijke beoordelingscommissie bestaande uit professionals uit verschillende geledingen van de muziekindustrie bepaalt aan de hand van de ingediende aanvragen wie in aanmerking komt voor een werkbijdrage. Daarbij wordt gelet op de al opgedane ervaring, het bereik van de muziek tot nu toe, de kwaliteit van het ingediende plan en de kwaliteit van de muziek.

Daarnaast is het van belang dat bij de selectie gekeken wordt naar een vertegenwoordiging van alle mogelijke genres, culturele diversiteit en mogelijke samenwerkingen die uit de aanvraag naar voren komen.

Vanaf wanneer kun je een aanvraag doen?

Een aanvraag indienen kan via de website www.muzikantendag.nl vanaf 21 mei 2022 tot 20 juni 2022.

Ik heb eerder ook al een aanvraag ingediend bij het Investeringsfonds Muziek – Buma/Stemra en een werkbijdrage ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Iedereen die voldoet aan de criteria kan opnieuw een aanvraag indienen.

Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een compositieopdracht?

Nee, de aanvrager moet in Nederland wonen en het project dient in Nederland plaats te vinden. Het is immers Nederlands belastinggeld dat via het ministerie van OCW wordt verstrekt ter ondersteuning van jonge makers in Nederland.

Hoe kan ik een aanvraag doen?

Check hiervoor de website www.muzikantendag.nl.

Kan ik samenwerken met anderen?

Graag!

Wanneer moet een project afgerond zijn?

Uiterlijk 01 maart 2023 moet een rapportage ingediend zijn. De volledige werkbijdrage moet dan ook besteed zijn en moeten minimaal drie nieuwe werken zijn opgenomen. De nummers mogen wel na 01 maart 2023 uitgebracht worden.

Is de bijdrage uit het Steunfonds Muzikantendag een (rentevrije) lening?

Nee, het is een subsidie, maar wel een voorwaardelijke. Het ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld, dat de bijdrage aantoonbaar aangewend moet zijn voor de in het activiteitenplan benoemde doelen en eindresultaten.

Zitten er fiscale consequenties aan het ontvangen van een bijdrage en zo ja welke?

Een bijdrage uit het Steunfonds Muzikantendag dient bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld.

Kan ik het geld houden?

Het is een werkbijdrage en geen lening. Het geld is dus van jou en je dient het geld te gebruiken voor het doel van dit fonds. Als na controle blijkt dat niet aan (één van) de voorwaarde voldaan is, dient de ontvangen werkbijdrage te worden terugbetaald.

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

Het streven is om alle aanvragen uiterlijk vier tot zes weken na het indienen behandeld te hebben.

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

Het streven is om alle aanvragen uiterlijk vier tot zes weken na het indienen behandeld te hebben.

Wanneer krijg ik bericht?

Zodra alle aanvragen behandeld zijn, worden alle aanvragers geïnformeerd.

Kan ik bezwaar aantekenen tegen het besluit van de onafhankelijke beoordelingscommissie?

Nee, dat kan niet. Er is geen bezwaarprocedure en over de uiteindelijke selectie kan ook niet worden gecommuniceerd.

Wanneer ontvang ik het geld?

Na voorlopige goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag binnen vier tot zes weken op de bij Buma/Stemra – Buma Cultuur bekende rekening overgemaakt. Bij niet-leden van Buma/Stemra wordt naar het bankrekeningnummer, een kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie bankpas gevraagd.

Kan ik een werkbijdrage krijgen voor activiteiten die in het verleden plaatsvonden?

De logica van de subsidie van het ministerie van OCW veronderstelt dat het geld bijdraagt aan nieuwe producties die zonder de bijdrage niet tot stand zouden zijn gekomen. Dat betekent dat werk dat al – in het verleden – gedaan is, nooit mee kan tellen.

Moet ik verslag uitbrengen?

Ja, de ontvanger is verplicht om binnen de gestelde deadline een verslag aan te leveren. Je moet financieel verslag doen van alle uitgaven die je hebt gedaan, ondersteund met geldige facturen en/of aankoopbonnen. Naast een financieel verslag, moet je ook het bewijs van de minimaal drie muziekwerken aanleveren. Dat kan ik de vorm van een link naar de tracks op een digitaal platform zoals de eigen website, Soundcloud, YouTube, Spotify e.a.. Een bewijs van aanmelding van het nieuwe werk bij Buma/Stemra is eveneens geldig.

Moet al het geld uitgegeven worden?

Ja. Geld dat voor het verstrijken van de deadline niet is uitgegeven moet worden terugbetaald.

Kan het geld ook teruggevorderd worden?

Ja, dat kan. Als uit je verslag of uit controle blijkt dat je niet of in onvoldoende mate activiteiten hebt ontplooid, onvoldoende kan uitleggen waar je de bijdrage voor gebruikt hebt of je anderszins niet aan de voorwaarden hebt gehouden, kan het geld teruggevorderd worden en/of verrekend worden met je inkomsten van Buma/Stemra.

Moet van elke uitgave een factuur of aankoopbon overlegd worden?

Ja, dat is verplicht. Uitgaven zonder factuur of aankoopbon worden niet geaccepteerd.

Wie controleert het ingediende verslag?

Buma Cultuur is verantwoordelijk voor de controle, zowel financieel als inhoudelijk, op alle verslagen. Vervolgens voert een onafhankelijke accountant een controle uit. Ook is het mogelijk dat aanvullend om een kopie bankafschrift wordt gevraagd.

Waarom wordt er gecontroleerd?

Het geld is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW en die heeft daar strenge regels aan verbonden. Die regels schrijven voor dat er controle moet plaatsvinden op de juiste uitvoering van de regeling, waarbij een onafhankelijke accountant nog eens extra controle uitvoert.

Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

Pas als het ministerie van OCW het projectverslag goedgekeurd heeft, en dit is waarschijnlijk medio 2023. Tot die tijd blijft de bijdrage een voorschot.

Wat is een de-minimisverklaring?

Een verklaring waaruit blijkt dat je zo weinig overheidssteun heeft ontvangen dat er geen aparte procedures gelden. Zie https://europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/voorwaarden-de-minimis/ voor meer informatie. Als je nooit eerder een de-minimisverklaring hebt ingevuld, heb je dus ook nooit eerder overheidssteun ontvangen.

Telt bij het bepalen van de de-minimisverklaring inkomsten uit de TOGS of de NOW mee?

Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

Welke steun- en subsidiemaatregelen tellen mee voor de de-minimissteun verklaring?

Dat hangt ervan af of de betreffende steun- of subsidiemaatregel is aangemerkt als ‘de-minimissteun’. Als je niet eerder een de-minimisverklaring hebt ingevuld, dan heb je niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar wel al eens ingevuld, dan telt die uitkering of subsidie mee en moet daarover informatie worden verschaft. Als er twijfel is of bepaalde steun meetelt voor de de-minimis toets kan hierover het beste contact worden opgenomen met de uitvoeringsinstantie van wie de steun is ontvangen.

Ik ben geen lid van Buma/Stemra. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Als je in Nederland woonachtig bent en in Nederland je activiteiten ontplooit, kan je een aanvraag doen. Die zal op dezelfde manier behandeld worden als aanvragen van leden.

Als ik over mijn nieuwe werk wil communiceren, kan ik dan zeggen dat dit mede dankzij een bijdrage van het fonds tot stand is gekomen?

Heel graag. Gebruik #muzikantendag @Bumacultuur en @Minocw

Kan ik als producent een werkbijdrage aanvragen?

Nee.

Welke uitgaven worden niet gedekt door de werkbijdrage?
 • Persoonlijke uitgaven
 • Kosten voor trainingen en opleidingen
 • Eigen uren
 • Huur/hypotheek eigen huis
 • Reis- en verblijfkostenkosten
 • Cateringkosten
 • Studiohuur in het buitenland
 • Aanschaf meubilair
 • Marketing en promotiekosten
Wat zijn uitgaven die wél meegenomen kunnen worden in een aanvraag?

Kosten die direct leiden tot de doelen waarvoor het fonds is opgericht zoals:

 • De huur van een studio
 • Kosten voor mixing en mastering
 • Artwork dat direct gelieerd is aan de minimaal drie nieuwe werken. Daartoe behoort ook de opname van een videoclip
 • Inhuur extra (studio)muzikanten
 • Inhuur producer(s)
 • Productiekosten cd’s of vinyl
 • Aanschaf instrumenten of software, mits aantoonbaar gelieerd aan nieuw werk
Ik heb zelf een studio. Kan ik een factuur sturen voor de huur van mijn eigen studio?

Als het je eigen studio betreft, kan je dit NIET verrekenen met de werkbijdrage.

Mag ik ook in een studio in het buitenland, bijvoorbeeld België opnemen?

De kosten voor studiohuur in België worden niet door het fonds gedekt. Het project moet namelijk in Nederland plaatsvinden.

Mag ik ook tweedehands instrumenten aanschaffen, bijvoorbeeld via Marktplaats?

Alle uitgaven dienen gedocumenteerd te worden met een aankoopbon of factuur. Dat geldt ook producten die tweedehands, bijvoorbeeld via Marktplaats, worden aangeschaft.

Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om een muzikant/componist/band uit het buitenland te betalen?

Ja, dat kan, zolang het uiteindelijke product maar in Nederland gemaakt wordt.

Mag ik een plugger of een perspromotor betalen van dit geld?

Nee, daar is het fonds niet voor bestemd. Het geld mag alleen worden uitgegeven voor zaken die direct bijdragen aan het creëren van nieuwe muziek.

Wanneer moet het project afgerond zijn?

Uiterlijk 01 maart 2023 moet een rapportage ingediend zijn. Dat betekent dat de werkbijdrage dan ook besteed moet zijn en minimaal drie nieuwe werken zijn gecreëerd en opgenomen.

Bij wie kan ik terecht als ik een vraag heb over het Steunfonds Muzikantendag of over een lopend project?

Alle vragen kun e-mailen naar steunfondsmuzikantendag@bumacultuur.nl. Alle vragen worden beantwoord.

Kan ik nadat mijn aanvraag is goedgekeurd mijn plan nog aanpassen?

Aanpassen van het plan mag op voorwaarde dat het blijft voldoen aan het doel van het fonds, namelijk de creatie van minimaal drie nieuwe muziekwerken, en voldoet aan de regels en Algemene Voorwaarden. Afwijken van het ingediende plan gebeurt altijd op eigen risico.