30 JAAR ANNIE M.G. SCHMIDTPRIJS

Inhoud

Algemeen
De opdracht
Budget
Termijnen
Voorwaarden
Selectiecriteria
Inschrijfformulier
Samenstelling jury
Organisatie
Aanmelden

Algemeen

Het Amsterdams Kleinkunst Festival (AKF) schrijft een opdracht uit voor componisten en tekstschrijvers binnen het genre kleinkunst. In samenwerking met Buma Cultuur en het Ministerie van OC&W geven we 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers de mogelijkheid nieuwe liedjes te schrijven en uit te voeren in het kader van AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs.

De opdracht

Het Amsterdams Kleinkunst Festival nodigt tekstschrijvers en componisten uit om een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven dat geïnspireerd is op een bestaand lied van Annie M.G. Schmidt.

Het doel is om kleinkunstenaars en muziekauteurs tijdens deze moeilijke periode in hun creatieve proces te ondersteunen en nieuw werk aan een breed publiek te presenteren. Centraal staan authentieke makers die zich op uitzonderlijke wijze in de Nederlandse taal uiten en een unieke bijdrage leveren aan het genre kleinkunst.

Ben jij een professionele kleinkunstenaar of muzikant, schrijf je in het Nederlands, ben je eigenzinnig èn krijg je naar aanleiding van bovenstaande opdracht prikkelende nieuwe tekstuele en muzikale ideeën? Schrijf je dan nu in!

Uit alle inzendingen worden 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers geselecteerd om zowel een nieuw Nederlandstalig lied te schrijven, als deze uit te voeren in het Amsterdamse DeLaMar Theater op 27/28 maart 2022. De opdracht biedt de makers volledige artistieke vrijheid bij het schrijven en componeren. De uitvoering vindt plaats in het kader van AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs. De avond staat onder muzikale begeleiding van een live band.

Budget

Het beschikbare budget van €75.000 is bestemd voor 8 tot 12 componisten/tekstschrijvers. Artiesten leveren een begroting aan waarin zij de verdeling specificeren. Het AKF werkt volgens vastgestelde tarieven, te weten:

Tarieven waarbij de compositie en tekst door twee personen wordt gerealiseerd:

Componist € 3.500 excl btw en incl reiskosten
Tekstschrijver € 3.500 excl btw en incl reiskosten
Uitvoerend artiest p.p. €    500 excl btw en incl reiskosten

(€300 voor de uitvoering en €200 voor de repetitie)

Tarieven waarbij de compositie en de tekst door dezelfde persoon worden gerealiseerd:

Componist en tekstschrijver € 5.250 excl btw en incl reiskosten
Uitvoerend artiest p.p. €    500 excl btw en incl reiskosten

(€300 voor de uitvoering en €200 voor de repetitie)

De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking. Zodra niet voldaan wordt aan de algemene voorwaarden, wordt de werkbijdrage teruggevorderd. Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten. De werkbijdrage wordt pas definitief zodra het Ministerie van OC&W het financiële verslag heeft goedgekeurd.

De aanvrager verplicht zich daarom tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient 1 maart 2022 bij het AKF digitaal aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OC&W.

Termijnen

Start inschrijving: 6 juli, 2021
Deadline inschrijving: 1 september, 2021
Beslistermijn jury: uiterlijk 22 september 2021
Deadline realisatie nieuw lied en financiële verantwoording artiest: 10 maart 2022
Uitvoering: 27 / 28 maart 2022 in DeLaMar Theater Amsterdam

Voorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

 • De aanvrager (componist en/of tekstschrijver) geeft door ondertekening van een ‘de-minimis’ verklaring aan dat hij/zij de afgelopen drie boekjaren minder dan 200.000,- staatssteun heeft ontvangen. De aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen als tevens een ondertekende de-minimis verklaring is aangeleverd.
 • De aanvrager heeft kennis genomen van de Algemene Voorwaarden die aan de bijdrage zijn verbonden en gaat daarmee akkoord.
 • Indien de aanvrager aangesloten is bij Buma/Stemra wordt na toekenning de werkbijdrage gestort op het Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Hiervan kan niet afgeweken worden. Als de aanvrager een werkbijdrage wordt toegekend maar niet bij Buma/Stemra is aangesloten moet hij/zij een bankrekeningnummer opgeven en een kopie bankpas of kopie bankafschrift aanleveren.
 • De componist en tekstschrijver is Nederlands of in Nederland woonachtig, ook voor niet Buma-leden. Een Nederlander wordt gelijkgesteld aan een iemand, die tenminste vijf jaren in Nederland woonachtig is.
 • De componist en tekstschrijver hebben aantoonbare ervaring met kleinkunst. Het gebied van kleinkunst wordt breed opgevat, dat wil zeggen inclusief alle binnen de kleinkunst programmering voorkomende stijlen en vormen.
 • De tekstschrijver vervaardigt de tekst in de Nederlandse taal.
 • De componist en tekstschrijver gaan akkoord met de uitvoering van het nieuwe werk tijdens de AKF Hommage 30 jaar Annie M.G. Schmidtprijs op 27 / 28 maart 2022.
 • De componist moet tussen de 3-5 minuten nieuwe muziek realiseren. Het staat de componist en tekstschrijvers vrij om een langere compositie te maken.
 • De componist en tekstschrijver kunnen omschrijven hoe zijn/haar werk een inspiratiebron is op het werk van Annie M.G. Schmidt en een toevoeging is aan het kleinkunst landschap.
 • De componist/tekstschrijver is professioneel werkzaam in de Nederlandse kleinkunst-wereld en geen student aan een kunstvakopleiding.
 • De componist/tekstschrijver dient een volledig inschrijfformulier in.
 • De componist/tekstschrijver heeft kennisgenomen van de Fair Practice Code Compositieopdracht.

 

Selectiecriteria

Het Amsterdams Kleinkunst Festvial hecht eraan om de volgende selectiecriteria te hanteren waarop de jury haar selectie baseert:

 • Volledig ingevuld online inschrijfformulier;
 • Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie);
 • Huidige staat van dienst;
 • Kwaliteit van tekst en muziek (op basis van meegestuurd eerder gerealiseerd werk) van componist/tekstschrijver.

Alle inschrijvingen voor de tekst- en compositieopdracht dienen te voldoen aan vaststaande criteria zoals het indienen van een volledig inschrijfformulier.

Inschrijfformulier

Indienen via akf.nl

 • Voornaam, achternaam
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Kopie paspoort
 • Indien aangesloten bij Buma/Stemra: realtienummer Buma/Stema (bestaatuit 7 cijfers). Ben je je relatienummer kwijt of vergeten, kun je dit opvragen via de ledenportal of contact opnemen met de Ledenservice van Buma/Stemra
 • Website artiest
 • Korte beschrijving makers (CV, ervaring, eerder verschenen werk, pers uitingen)
 • Minimaal 2 liedjes uit eigen werk (soundcloud links, spotify links, MP3, word doc met tekst fragmenten)
 • Korte omschrijving opzet idee compositie en liedtekst, inclusief de inspiratiebron waarop de opdracht geïnspireerd is
 • Korte beschrijving artistieke visie op het nieuw te schrijven lied
 • Begroting (specificatie componist, tekstschrijver, uitvoerend artiest)

 

Samenstelling jury

De jury bestaat uit vijf leden die affiniteit hebben met de Nederlandse kleinkunst.

 

Organisatie

 • Opdrachtgever Buma Cultuur is verantwoordelijk voor de financiële verslaggeving en rapportage richting OC&W;
 • AKF is penvoerder en daarmee ook verantwoordelijk voor de selectie, uitvoering en rapportage;
 • Doel is stimuleren tot nieuwe teksten en composities die daadwerkelijk in productie genomen worden. Hierbij gaat het om originele Nederlandstalige liedteksten en compositie;
 • AKF doet projectaanvraag voor 8 tot 12 opdrachten, waarbij de kosten per opdracht verschillen (afhankelijk van de aanvraag) gemiddeld €7.500,- per opdracht;
 • Het totaal beschikbare budget dat ten goede komt aan makers om tot realisatie en uitvoering van nieuw werk te komen is €75.000,-
 • Daarnaast is er €7.500,- beschikbaar voor AKF t.b.v. kosten voor selectie, uitvoering en rapportage (overhead);
 • AKF onderschrijft de Code Cultural Governance en Fair Practice Code
 • Inschrijving loopt via akf.nl;
 • Beoogde partners zijn: KRO-NCRV, NPO Cultuur, NPO Radio 5, Parool, Zwartekat, DeLaMar Theater, Erven Schmidt;
 • Partners onderschrijven de aanvraag van Amsterdams Kleinkunst Festival en committeren zich aan de selectie van tekstschrijvers en componisten, vertoning en uitzending van de nieuwe werken en gezamenlijke promotie.

Aanmelden

Aanmelding kan via amsterdamskleinkunstfestival.nl/30-jaar-annie-m-g-schmidtprijs.

Partners

Amsterdams Kleinkunst Festival