New Music NOW Files

Inhoud

Algemeen
New Music NOW Files
Wie komt voor deze regeling in aanmerking?
Voorwaarden inhoudelijk plan
Voorwaarden projectbegroting
BTW
Jury en beoordelingscriteria
Initiator en coördinator Dutch Composers NOW
Hoe en wanneer kun je aanvragen?
Beschikbare bedrag
Afstemming netwerkpartners en mediapartners
Verantwoording en rapportage
Communicatie en naamsvermelding
Planning
Uitbetaling < 31 december 2021
Uitvoeringsperiode < 1 juni 2022
Eindrapportage vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 oktober 2022

Algemeen

Uit het steunpakket van het Ministerie van OCW hebben we met succes bepleit dat er maatwerk komt voor componisten in specifieke genres en werkgebieden. Dit heeft geleid tot de regeling nieuwemuziekmaken.nl van Buma Cultuur. Deze komt naast de algemene regelingen voor muziekauteurs via het Investeringsfonds Muziek 2.0 en is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector.

New Music NOW Files

Voor compositieopdrachten in de ‘klassieke hedendaagse muziek’ is een totaalbudget van 300.000 euro beschikbaar. Componisten kunnen aanvragen voor het maken van een (kleinschalige) nieuwe compositie en de audiovisuele productie daarvan. Een onafhankelijke jury bepaalt de keuze uit de aanvragen, binnen het beschikbare budget. Het project moet uiterlijk 1 juni 2022 kunnen plaatsvinden en voor 1 oktober 2022 verantwoord zijn. Per aanvraag kan maximaal 13.750 euro worden aangevraagd.

Met de regeling New Music NOW Files wil Dutch Composers NOW mogelijkheden creëren voor nieuwe composities en de audiovisuele producties daarvan. Het eindresultaat wordt gepubliceerd op het dedicated & composer-driven platform New Music NOW. Door samenwerking met een netwerk aan toegewijde ensembles, podia, festivals in de nieuwe muziek, wordt publieke uitvoering en verdere verspreiding van het werk in binnen- en buitenland gestimuleerd. Zowel live als online.

Deze regeling financiert het maken van de nieuwe compositie en de audiovisuele productie daarvan. Daarmee ligt er een goede basis voor verdere live en online exploitatie van het nieuwe werk. Die verdere exploitatie juichen we zeer toe, maar valt buiten het financieringskader van deze aanvraag.

De regeling beoogt steun te bieden aan componisten/makers die door de covid-19 crisis inkomensverlies hebben geleden; om hen de mogelijkheid te bieden om fair pay hun werk te kunnen verrichten tijdens de crisis en de nasleep daarvan. Voor Dutch Composers NOW is daarbij het oogmerk:

 • Artistieke vrijheid in het maken van een nieuwe compositie en een audiovisuele productie
 • Legt het initiatief en de regie van het project bij de componist
 • Biedt ruimte voor Fair Practice honorering van het werk
 • Dankzij de audiovisuele productie ontstaan alternatieve en aanvullende mogelijkheden voor promotie en exploitatie van de compositie
 • Biedt met publicatie op het platform New Music NOW en de daaraan gelieerde kanalen, een gegarandeerd online podium voor presentatie, promotie en publieksbereik.

  Uiterste indiendatum: 7 september


Wie komt voor deze regeling in aanmerking?

 • Een aanvraag kan alleen gedaan worden door individuele componisten (geen stichtingen), zowel leden als niet-leden van Buma/Stemra, die professioneel werkzaam zijn als componist in de hedendaagse klassieke muziek in brede zin, waaronder ook hafabra, koor, ensemble/kamermuziek, elektro akoestisch, multimedia,
 • De aanvrager moet woonachtig zijn in Nederland en het project moet in Nederland worden gerealiseerd en uitgevoerd, omdat het gaat om Nederlands belastinggeld (zie ook Algemene Voorwaarden).
 • De aanvrager moet een Verklaring van de-minimissteun invullen en ondertekenen, en kan deelnemen, indien hij/zij in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun heeft ontvangen.
 • De aanvrager moet actief akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en zich daaraan houden.


Voorwaarden inhoudelijk plan

 • De bijdrage moet resulteren in een nieuw werk of nieuw te exploiteren werk:
  • compositie (en de eventuele bladmuziek)
  • audiovisuele productie van de (uitvoering van de) compositie.
 • De artistieke vorm en inhoud van de compositie en productie zijn volledig vrij en worden slechts begrensd door een vastgesteld budget per project en de eis dat het moet resulteren in een nieuw werk dat auteursrechtelijk geëxploiteerd kan worden en een audiovisuele productie (eindresultaat) die (tenminste) op het platform New Music NOW gepubliceerd kan worden.
 • De audiovisuele mogelijkheden zijn vrij. Gedacht kan worden aan een live concertregistratie, een studio-opname, registratie van een multimediaproductie, een online multimedia kunstwerk.
 • Voor online publicatie is een kwalitatief hoogwaardige audiovisuele productie vereist, waarin is nagedacht over hoe de compositie werkt op het beeldscherm.
 • Alle werken die met behulp van deze regeling tot stand komen, worden (tenminste) gepubliceerd op het platform New Music NOW (en moeten dus geschikt zijn voor online publicatie). Voorwaarde is daarom een ondertekende licentieovereenkomst tussen de rechthebbenden en Dutch Composers NOW voor de publicatie van de audiovisuele productie op het platform New Music NOW.


Voorwaarden projectbegroting

De begroting wordt opgesteld conform het begrotingsformulier en conform de volgende vereisten.

Eisen honorarium nieuw werk

 • De componist doet een passend honorariumvoorstel voor het vervaardigen van het nieuwe werk, op basis van de beoogde duur/bezetting/bewerkelijkheid van het nieuwe werk. Als richtlijn geldt een compositie honorarium conform de Nieuw Geneco honorariumtabel.
 • Bij gebruik van werk van een tekstdichter of andere auteursrechthebbende, is de aanvrager verantwoordelijk voor de toestemming.
 • Indien van toepassing wordt het honorarium voor tekstdichters of co-auteurs opgenomen in de begroting. Als richtlijn gelden de normen van de betreffende branche.
 • Het (laten) vervaardigen van uitvoeringsmateriaal zoals bladmuziek en partijen of andere instructies, moet apart in de begroting worden opgenomen.
 • Voorwaarde is een door de componist/rechthebbende(n) ondertekende licentieovereenkomst met Dutch Composers NOW voor de exploitatie van de muziekvideo op het platform New Music NOW en gelieerde kanalen. Rechthebbenden behouden uiteraard het auteursrecht over hun werk.

Eisen uitvoering

 • Er zijn geen eisen betreffende vorm of inhoud van de uitvoering.
 • Voor de uitvoering van het werk kan naar eigen inzicht worden gekozen uit instrumentarium, musici of andere uitvoerders en/of betrokkenen in andere disciplines.
 • Voor de musici en andere uitvoerenden geldt een vergoeding conform de branchenormen (bijv. de Sena gage norm) voor repetitie en uitvoering ten behoeve van de audiovisuele productie, inclusief repetitie.
 • De begroting dient naast honoraria ook rekening te houden met de uitvoeringskosten, zoals partijhuur, reiskosten, repetitielocatie.
 • Voorwaarde is een door de uitvoerders ondertekende licentieovereenkomst met Dutch Composers NOW voor de exploitatie van de muziekvideo op het platform New Music NOW.
 • Het werk komt tot stand conform de Fair Practice Code. De betrokken freelancers dienen een toereikende vergoeding voor hun werk te ontvangen.
 • De begroting dient naast honoraria ook rekening te houden met huur opnamelocatie en materialen.
 • Betrokken meerjarig gefinancierde ensembles, podia, festivals, die al op andere wijze overheidssteun ontvingen, dienen uit eigen (steun)middelen bij te dragen aan de uitvoering, presentatie en afname van de productie. De kosten van deze organisaties worden niet gefinancierd uit deze regeling.

Eisen audiovisuele productie

 • De componist is volledig vrij in de keuze voor de audiovisueel producent, mits deze werkt binnen de gestelde (financiële) kaders.
 • De audiovisuele productie is (tenminste) bedoeld voor de publicatie en exploitatie van op het platform New Music NOW. Voorwaarde is daarom een door de videoproducent ondertekende licentieovereenkomst met Dutch Composers NOW voor de exploitatie van de muziekvideo op het platform New Music NOW.
 • New Music NOW beschikt over een eigen videoproductie faciliteit en kan een passende offerte uitbrengen.

Rekenvoorbeelden

Om een idee te geven hebben we onderstaande rekenvoorbeelden gemaakt.

voorbeeldbegroting 1

 • Honorarium compositie000,-
 • Vervaardiging uitvoeringsmaterialen/partijen 250,-
 • Honorarium en uitvoeringskosten musici en/of andere uitvoerenden 2.000,-
 • Inhuur en kosten audiovisuele productie: opname, locatie, regie, camera, edit en trailer 4.500,-

voorbeeldbegroting 2

 • Honorarium compositie 4.000,-
 • Software/instrument ontwerp 1.000,-
 • Productiekosten 500,-
 • Vervaardiging uitvoeringsmaterialen/partijen 250,-
 • Honorarium en uitvoeringskosten musici en/of andere uitvoerenden 3.000,-
 • Inhuur en kosten audiovisuele productie: opname, locatie, regie, audiotechniek, camera, edit en trailer 5.000,-

Voorbeeldbegroting 3

 • Honorarium compositie 600,-
 • Vervaardiging uitvoeringsmaterialen/partijen 100,-
 • Honorarium en uitvoeringskosten musici en/of andere uitvoerenden 2.000,-
 • Inhuur en kosten audiovisuele productie: opname, locatie, regie, audiotechniek, camera, edit en trailer 2.000,-

Voorbeeldbegroting 4

 • Honorarium compositie 6.750,-
 • Vervaardiging uitvoeringsmaterialen/partijen 250,-
 • Inhuur en kosten video: opname, locatie, regie, camera, edit en trailer 6.750,-
 • Uitvoeringskosten van het ensemble worden in dit voorbeeld gedekt uit de eigen (steun)middelen van het meerjarig door de overheid gesubsidieerd ensemble (rijk, cultuurfonds, provincie of gemeente).


BTW

 • Als je BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • Als je niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • Let op de verschillende btw tarieven: het compositie honorarium is vrijgesteld van btw. Artiesten mogen voor hun diensten het lage btw-tarief van 9% rekenen. Voor overige goederen en diensten, waaronder ook de vervaardiging bladmuziek, geldt het hoge btw-tarief 21%.


Jury en beoordelingscriteria

De aanvragen worden getoetst op volledigheid. Alleen tijdig en volledig ingediende aanvragen worden beoordeeld door een gekwalificeerde en onafhankelijke jury. De jury maakt een selectie binnen het beschikbare budget.

 • Leden van de jury zijn:
  • Caroline Bakker (Dag in de Branding)
  • Bert Palinckx (November Music)
  • Shane Burmania (Muziekgebouw, Korzo)
  • Martijn Buser (Gaudeamus)
  • Tamar Brüggemann (Wonderfeel)
 • In de beoordeling let de jury op:
  • artistieke kwaliteit van het projectplan
  • haalbaarheid van het projectplan
  • kansrijk wat betreft distributie en exploitatiemogelijkheden in de vrije sector en/of in de gesubsidieerde sector
  • variatie en evenwicht in opdrachten
 • Namens de jury stelt Dutch Composers NOW alle aanvragers in kennis van de uitkomsten van de jury. Ten aanzien van het oordeel door de jury is geen beroep of bezwaar mogelijk.


Initiator en coördinator Dutch Composers NOW

Stichting Dutch Composers NOW is initiator en coördinator van de regeling New Music NOW Files; en verantwoordelijk voor de organisatie van de juryselectie, communicatie en deelrapportage aan Buma Cultuur. Met het platform New Music NOW garant voor online publicatie, promotie en distributie van de nieuwe creatieve werken. Dutch Composers NOW heeft geen stem in de selectie van de ingediende projecten.

Coördinatie namens Dutch Composers NOW:

 • Esther Gottschalk (technisch voorzitter en proces coördinator)
 • Jos Eilert (producent en adviseur videoproducties)
 • Thijs van den Geest (office manager)


Hoe en wanneer kun je aanvragen?

 • De open call opent uiterlijk 10 juli en sluit 7 september 2021.
 • De open call wordt breed uitgezet via de websites, platforms, nieuwsbrieven en social media kanalen van Dutch Composers NOW/New Music NOW; Nieuw Geneco; uitgevers NMV; netwerkpartners; podia, festivals, ensembles.
 • Er wordt een online informatiesessie georganiseerd over de New Music NOW Files
 • Er wordt een online informatiesessie georganiseerd over de aanpak en te begroten posten voor audiovisuele productie.
 • Het aanvraagformulier en documenten kun je downloaden via de website van Dutch Composers NOW: dutchcomposersnow.nl
 • Alleen tijdig en volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
 • Over de uitslag is geen beroep of bezwaar mogelijk.


Beschikbare bedrag

 • Het aanvraagbedrag is vrij te bepalen tot een maximum van 13.750 euro per aanvrager.
 • Per aanvrager mag één aanvraag ingediend worden.
 • Voor deze regeling is een totaalbudget van 300.000 euro beschikbaar.


Afstemming netwerkpartners en mediapartners

Na de jurybeoordeling, kunnen alle ingediende (ook de niet gehonoreerde) projecten door Dutch Composers NOW worden voorgelegd aan de mediapartners en netwerkpartners, waaronder het rizoom-netwerk, met het oog op co-productie, distributie en promotie. Aanvrager geeft in het aanvraagformulier aan of dit akkoord is.

Het rizoom-netwerk bestaat onder meer uit November Music, Gaudeamus, Dag in de Branding, AskoSchönberg/Slagwerk Den Haag / NITE, Muziekgebouw IJ, De Doelen, Korzo, TivoliVredenburg, De Link, Intro in Situ.

Verantwoording en rapportage

 • Het plan dient conform de toekenningsbijdrage gerealiseerd te kunnen worden.
 • De uitvoeringsperiode is tot uiterlijk 1 juni 2022 en de rapportage moet voor 1 oktober 2022 plaatsvinden. De productie moet dan financieel zijn afgerond, maar de project release mag eventueel wel later plaatsvinden.
 • De aanvrager, na toekenning deelnemer genoemd, is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project. Niet alleen de compositie, maar ook de audiovisuele productie en het (laten) uitvoeren van de compositie voor deze audiovisuele productie.
 • Deelnemer is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording.
 • Kleine aanpassingen in het project zijn toegestaan, mits het eindresultaat hetzelfde blijft, en in lijn met de beoordeelde aanvraag, binnen het toegekende budget en de algemene voorwaarden.
 • Deelnemer verplicht zich tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OCW.
 • De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking van OCW die pas definitief wordt als de financiële rapportage door datzelfde ministerie wordt goedgekeurd.
 • De financiële rapportage wordt getoetst door een onafhankelijke accountant die dmv steekproeven kopieën bankafschriften kan opvragen.
 • Zodra uit de rapportage blijkt dat niet aan de doelstelling van het regeling of aan de algemene voorwaarden is voldaan, wordt de werkbijdrage teruggevorderd.
 • Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten.
 • Aanvullende financiering en bijbehorende kosten vallen buiten de verantwoordingsplicht van deze regeling.
 • Dutch Composers NOW is slechts penvoerder en is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk.


Communicatie en naamsvermelding

Bij publicatie van de nieuwe werken, die dankzij deze regeling tot stand zijn gekomen, dienen Dutch Composers NOW, Buma Cultuur en het Ministerie van OCW vermeld te worden. Hiervoor geldt de volgende formulering: Deze compositie en audiovisuele productie zijn mede tot stand gekomen dankzij Dutch Composers NOW, Buma Cultuur en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

Planning

 • De open call opent uiterlijk 10 juli en sluit 7 september 2021
 • Uiterste indiendatum 7 september 2021
 • Selectie en vaststelling door jury 5 à 6 weken
 • Communicatie toekenningen uiterlijk 1 november 2021


Uitbetaling < 31 december 2021

 • Uitkering van de gelden voor componist en uitvoering voor 31-12-2021 door Buma/Stemra aan geselecteerde projecten aan de geselecteerde componisten-aanvragers voor compositie en uitvoerenden.
 • Na toekenning ontvangt aanvrager voor 31-12-21 de betaling van de gehele subsidiebijdrage van Buma/Stemra.
 • Buma/Stemra keert de toegezegde werkbijdrage uit en dit gebeurt op het bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Hiervan kan niet worden afgeweken.
 • Wanneer het een maker betreft die geen Buma/Stemra-lid is, wordt de werkbijdrage door Buma/Stemra overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer, mits een kopie van de bankpas of bankafschrift en een kopie van een geldig identiteitsbewijs is opgegeven.


Uitvoeringsperiode < 1 juni 2022

Project moet uiterlijk 1 juni 2022 worden opgeleverd.

Dat is inclusief de audiovisuele productie. De release mag eventueel later plaatsvinden.

Eindrapportage vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 oktober 2022

 • Rapporteren kan vanaf 1 juni tot uiterlijk 1 oktober.
 • Aanvrager verantwoordt uiterlijk op 1 oktober 2022 de gehele subsidie dmv deelfacturen en bonnen. Dutch Composers NOW zal gevraagd worden om de verantwoordingen te controleren. Buma Cultuur zorgt voor de verwerking en de controle daarop. Ook de accountantscontrole wordt door Buma Cultuur georganiseerd.
 • Op 1 oktober moet het volledige bedrag besteed zijn en middels bonnen en facturen verantwoord worden. De release van de audiovisuele productie en verdere uitvoeringen kunnen eventueel ook na 1 oktober plaatsvinden.
 • Dutch Composers NOW ontvangt een bijdrage voor de penvoering en uitvoering van deze regeling en verantwoordt deze aan Buma Cultuur.

Het platform New Music NOW is een initiatief van Dutch Composers NOW en Nieuw Geneco, in samenwerking met Buma Cultuur en vele netwerkpartners.

Partners

Dutch Composers Now Nieuw Geneco