Week van de Jazz Compositieopdracht

Inhoud

Algemeen
Introductie Week van de Jazz
De Week van de Jazz Compositieopdracht
Doel
Beoogd eindresultaat
Voorwaarden
Jurysamenstelling
Selectiecriteria
Selectie podia
Inschrijfformulier
Organisatie
Administratie & rapportage
Budget
Tijdslijn voor componisten
Aanmelden

Algemeen

Uit het steunpakket van het Ministerie van OCW is met succes bepleit dat er maatwerk komt voor componisten in specifieke genres en werkgebieden. Dit heeft geleid tot de regeling nieuwemuziekmaken.nl van Buma Cultuur. Deze komt naast de algemene regelingen voor muziekauteurs via het Investeringsfonds Muziek 2.0 en is onderdeel van het Steunfonds Rechtensector.

Introductie Week van de Jazz

De Week van de Jazz (WKVDJ) vindt plaats in het kader van International Jazz Day 2022 een globaal initiatief van Unesco i.s.m. het Herbie Hancock Institute of Jazz. Dit project van de VNJJ en haar 34 aangesloten jazzpodia & festivals eert jazzmuziek en haar verbindende rol tussen mensen van overal ter wereld. Net zoals de muziek zelf biedt de WKVDJ als open initiatief iedereen met een hart voor jazz de mogelijkheid mee te doen.

Voor meer informatie zie: www.vnjj.nl/wkvdjazz

 

De Week van de Jazz Compositieopdracht

In samenwerking met Buma Cultuur, en mogelijk gemaakt door het Steunfonds Rechtensector van het Ministerie van OCW, worden 10 componisten verspreid over Nederland de mogelijkheid geboden nieuwe composities te realiseren en te presenteren op een mooi podium in Nederland. Dit ondersteund met een werkbijdrage uit de regeling nieuwemuziekmaken.nl. Werktitel: de Week van de Jazz Compositieopdracht. Het doel is om componisten tijdens deze intens moeilijke periode in hun creatieve proces te ondersteunen en de wereld met meer uitgesproken, verbindende en helende muziek te vullen. Centraal staan componisten met een uitgesproken eigen geluid, uitzonderlijke muzikaliteit en een (potentieel) opmerkelijke bijdrage aan de jazzscene in Nederland en daarbuiten. De opdracht biedt de componist volledige vrijheid bij het schrijven van de compositie(s) en een uitvoering tijdens de Week van de Jazz in een bezetting naar keuze. Het budget wordt toegekend op basis van de ingediende plannen. Hiervoor wordt de Fair Practice Code Compositieopdracht gehanteerd dat uitgaat van speelduur, bezetting en bewerkelijkheid. Het budget is bestemd voor de compositieopdracht, repetities, reiskosten, en een presentatiemoment. Er is voor de 10 deelnemers in totaal €100.000 beschikbaar.

Ben jij een professionele jazz componist, eigenzinnig en vol sprankelende nieuwe muzikale ideeën die het verdienen de spotlight te zien? Schrijf je dan in!

Doel

Het doel is het stimuleren van nieuwe composities/improvisaties die daadwerkelijk in productie genomen worden. Hierbij gaat het om originele composities en improvisaties binnen de brede omschrijving van jazz.

Beoogd eindresultaat

Het complete project resulteert in:

 • 10 compositieopdrachten voor nieuwe creatieve producties
 • 10 auteursrechtelijk beschermde nieuwe werken
 • 10 podium of studio uitvoeringen door uitvoerend musici/artiesten
 • 10 interviews/context artikelen?
 • Waar mogelijk aangevuld met audio/visuele opnames van de optredens en bijbehorende releases hiervan.

 

Voorwaarden

De inschrijvingsvoorwaarden zijn:

 1. De componist is Nederlands of in Nederland woonachtig. Een Nederlander’ wordt gelijkgesteld aan een iemand, die tenminste vijf jaren in Nederland woonachtig is.
 2. De componist heeft aantoonbare ervaring met jazz en geïmproviseerde muziek. Het gebied van jazz en geïmproviseerde muziek wordt breed opgevat, dat wil zeggen inclusief alle binnen de jazz en geïmproviseerde muziek voorkomende stijlen en stromingen.
 3. De componist gaat akkoord met de première van het nieuwe werk tijdens de Week van de Jazz 2022 (rondom International Jazz Day).
 4. De componist moet tussen de 21-30 minuten nieuwe muziek realiseren conform de Honorariumtabel. Dit is gebaseerd op 3-8 partijen. Het staat de componist vrij om een langere compositie te maken. De maximale vergoeding voor compositie is €6.000 excl. repetitie, uitvoering, studio, materiaalkosten en reiskosten.
 5. De componist moet een avondvullend programma (+/- 75 min) verzorgen tijdens het presentatieconcert bestaande uit de compositieopdracht en aanvullend werk.
 6. De componist kan omschrijven hoe zijn/haar werk een regionaal en/of landelijke toevoeging is aan het jazz landschap.
 7. De componist is professioneel werkzaam in de Nederlandse jazzscene en geen student aan een conservatorium.
 8. De componist hoeft niet aangesloten te zijn bij Buma/Stemra
 9. De componist dient een volledig inschrijfformulier in.
 10. Aanvrager gaat akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 11. Aanvrager verplicht zich tot het aanleveren van een financiële verantwoording met geldige bewijsstukken zoals factuur en/of aankoopbonnen en inhoudelijke verantwoording over het gerealiseerde resultaat voor de daarvoor gestelde deadline.
 12. Aanvrager verklaart de afgelopen drie boekjaren minder dan 200.000,- staatssteun te hebben ontvangen door ondertekening van de daarvoor beschikbaar gestelde De-minimis Verklaring. Deze wordt ondertekend bijgesloten bij de aanvraag.
 13. De componist heeft kennisgenomen van de Fair Practice Code Compositieopdracht.
 14. Ook de uitvoerende muzikanten dienen conform Fair Practice Code betaald te worden door de componist. Hiervoor is de SENA-norm van €265 per muzikant leidend.

 

Jurysamenstelling

De jury wordt samengesteld uit vijf professionele programmeurs werkzaam bij aangesloten VNJJ podia & festivals.

Met de juryleden is geen correspondentie mogelijk over de selectie en uitslagen. Inhoudelijke vragen kunnen gesteld worden aan de projectleider Pieter Schoonderwoerd via e-mailadres: voorzitter@vnjj.nl.

Selectiecriteria

De selectie vindt plaats op basis van een ‘open call’ die door diverse media wordt verspreid. De VNJJ stelt randvoorwaarden op, in lijn met de OCW eisen. De VNJJ hecht eraan om de volgende selectiecriteria te hanteren waarop de jury haar selectie baseert:

 • Volledig ingevuld online inschrijfformulier.
 • Artistieke zeggingskracht van de artiest (eigenheid, artistieke visie)
 • Huidige staat van dienst.
 • Kwaliteit, techniek & expressie (op basis van meegestuurde tracks) van compositie en melodie.

Het doel is om een landelijke spreiding te bewerkstelligen van 10 makers met binding met 10 verschillende provincies (afkomstig, actief) en zo een weerspiegeling van de gehele Nederlandse jazzscene in al haar diverse uitingsvormen te bieden.

Selectie podia

Het streven is om een evenwichtige verdeling tussen kleine en grote podia te bewerkstelligen. Grotere podia & festivals hebben een groter publieksbereik, maar voor de kleine podia & festivals biedt dit project een wezenlijke bijdrage aan hun programma.

De selectie van deelnemende VNJJ-leden gebeurt op basis van inschrijving en beschikbaarheid waarna het VNJJ-bestuur een evenredige verdeling waarborgt met oog voor geografische spreiding en soort organisatie.

Een mogelijke selectie van podia & festival gedurende de week van de jazz 2022 staat hieronder.

 

 • Noord-Holland: Bimhuis, Amsterdam Jazzfest en/of de Pletterij
 • Zuid-Holland: LantarenVenster
 • Zeeland: Porgy & Bess
 • Noord-Brabant: Paradox
 • Utrecht: TivoliVredenburg
 • Groningen: Stichting Jazz in Groningen
 • Overijssel: Jazzpodium de Tor
 • Gelderland: Stichting Jazz in Nijmegen
 • Limburg: Jazz Maastricht

 

Inschrijfformulier

Indiening via website VNJJ – www.vnjj.nl

 1. Voornaam, achternaam
 2. Email
 3. Tel nr
 4. Kopie ID/paspoort
 5. Kopie bankpas
 6. Kopie bankafschrift
 7. Ondertekende De-minimisverklaring
 8. Akkoord op Algemene Voorwaarden
 9. Buma/Stemra lid ja/nee.
 10. Voor Buma/Stemra-leden: relatienummer (bestaat uit zeven cijfers en kan opgevraagd worden bij de Ledenservice van Buma/Stemra mocht je het relatienummer niet meer weten)
 11. Website artiest
 12. Korte beschrijving artiest (CV, ervaring, eerder verschenen werk, pers)
 13. Minimaal 2 muziek tracks (soundcloud links, spotify links, of MP3). Eventueel aangevuld met YouTube live-video.
 14. Korte omschrijving idee voor compositie, inclusief beoogde lineup (naam, instrument)
 15. Korte beschrijving artistieke visie en beoogde publiek
 16. Begroting (compositie, repetitie, reiskosten, rechten, uitvoering e.d.)

 

Organisatie

 • Opdrachtgever = Buma Cultuur = financiële verslaggeving & verantwoordelijkheid richting OC&W.
 • Gefaciliteerd door VNJJ = inhoudelijke verantwoordelijkheid & productie WKVDJ Compositieopdracht.
 • Leden van de Vereniging Nederlandse Jazz Podia en Jazz Festivals (VNJJ, voorheen VIP) is penvoerder en daarmee ook verantwoordelijk voor de selectie, uitvoering en rapportage.
 • Penvoerder VNJJ doet projectaanvraag voor 10 opdrachten met maximaal 10.000 euro budget per opdracht i.s.m. inJazz. Totaal: €100.000 beschikbaar voor componisten.
 • Inschrijving loopt via de website van de VNJJ: www.vnjj.nl
 • Deze gelden komen ten goede aan de makers en het proces om tot uitvoering en eventuele opname te komen.
 • Beoogde partners zijn: inJazz (promotie), BIM, NTR Co Live, en Wij zijn Jazz.
 • Partners en leden van VNJJ onderschrijven de aanvraag en committeren zich aan de selectie van componisten, uitzending of vertoning van de nieuwe werken en gezamenlijke promotie / distributie.
 • De componist (en evt filmmaker) mogen hun eigen uitgever voor de muziek bepalen. En geen kickback-fee op het werk van de componist.

 

Administratie & rapportage

 • Opdrachtgever = Buma Cultuur.
 • VNJJ verzamelt alle financiële rapportages bij de tien componisten en levert deze bij Buma Cultuur aan. Buma Cultuur voert de financiële audit uit en controleert of de uitvoering voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 • VNJJ = inhoudelijke verantwoordelijkheid (overzicht) en admin voor €10.000 eigen overhead en facturen/bonnen van de artiesten.
 • Uiterlijk 1 oktober 2022 deadline aanleveren inhoudelijke en financiële rapportage van componisten aan Buma. Geld moet dus voor 1 juni 2022 zijn besteed.
 • Componist verantwoordelijk voor eigen “€10.000”. De rol van VNJJ is dat zij de rapportages verzamelt en aanlevert bij Buma Cultuur.
 • Contracten: er worden geen contracten gesloten. De aanvrager moet akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en zich vervolgens houden aan deze voorwaarden.
 • De werkbijdrage wordt bij toekenning gestort op het bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Daarvan kan niet worden afgeweken. Voor niet Buma/Stemra leden geldt dat de uitkering plaatsvindt op het opgegeven bankrekeniningnummer, vergezeld van een kopie bankpas en kopie van een geldig identiteitsbewijs.
 • De aanvrager verplicht zich tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient uiterlijk 1 juli 2022 digitaal aangeleverd te zijn bij de VNJJ. Een onafhankelijk accountant ziet vervolgens toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OCW.
 • Rapporteren met of zonder BTW
  • Als je als aanvrager BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
  • Als je als aanvrager niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking van OCW die pas definitief wordt als de financiële rapportage door datzelfde ministerie wordt goedgekeurd.
 • Zodra uit de rapportage blijkt dat niet aan de doelstelling van het regeling of aan de algemene voorwaarden is voldaan, wordt de werkbijdrage teruggevorderd.
 • Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten.

 

Budget

Er zijn tien werkbijdragen van elk 10.000,- euro beschikbaar. Voor elke compositieopdracht geldt dat 6.000,- gedeclareerd kan worden voor de creatie van de compositie en de overige 4000,- besteed moeten worden aan kosten voor bijvoorbeeld de opname (zoals studiohuur, vergoedingen voor van sessiemuzikanten, aanschaf instrumentarium) en live-uitvoering (zoals de vergoeding van sessiemuzikanten).

€10.000 voor de VNJJ overhead. Dat maakt € 110.000 in totaal.

Jury (5-pers) €   2.000
Productie: selectie €      640
Productie: coördinatie €   3.840
Marketing €   1.920
Website vnjj/wkvdj €   1.600
Totaal overhead € 10.000

 

Tijdslijn voor componisten

 • 8 Juli: start inschrijving voor WKVDJ Compositieopdracht via www.vnjj.nl
 • 1 September: deadline inschrijving
 • 15 september: beslistermijn jury
 • Oktober: uitkering geld door Buma/Stemra
 • 18 april 2022: Deadline realisatie composities en financiële verantwoording artiest
 • 25-04 t/m 01-05-22: Presentaties compositieopdracht tijdens de Week van de Jazz op Nederlandse jazzpodia en jazzfestivals.
 • 1 juli 2022: deadline eindrapportage inleveren door componisten aan VNJJ.

 

Aanmelden

Klik hier voor inschrijving van de Week van de Jazz Compositieopdracht.

Partners

VNJJ