Veel gestelde vragen

Ik woon in het buitenland. Kom ik in aanmerking voor een compositieopdracht?

Nee, de aanvrager dient woonachtig te zijn in Nederland en het project dient in Nederland plaats te vinden. Het is immers Nederlands belastinggeld dat via het Ministerie van OCW wordt verstrekt ter ondersteuning van makers in Nederland.

Ik heb eerder ook al een aanvraag ingediend bij het Investeringsfonds Muziek – Buma/Stemra en een werkbijdrage ontvangen. Kan ik opnieuw een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Iedereen kan voor het Nieuwemuziekmaken.nl weer een aanvraag indienen.

Vanaf wanneer kan ik een aanvraag doen?

Wanneer je aanvraag kunt doen, verschilt per traject. Ook hier geldt: check hiervoor de specifieke websites. Dat geldt overigens ook voor de sluitingsdatum van de aanvraag.

Welke aanvragen worden gehonoreerd?

Voor elke van de zes trajecten gelden unieke, eigen criteria. Check deze criteria voor elk van deze trajecten op de betrokken websites.

Wat is totaal beschikbare bedrag in de regeling nieuwemuziekmaken.nl?

Er is in totaal € 1.272.600 euro beschikbaar. Het aantal beschikbare bedragen voor een compositieopdracht is dus gelimiteerd.

Zijn er inkomenscriteria verbonden aan het kunnen doen van een aanvraag bij het Nieuwemuziekmaken.nl?

Voor elk afzonderlijk traject gelden unieke criteria. Check daarvoor de afzonderlijke site van de betrokken partners en/of platforms waar de aanvragen daadwerkelijk ingediend kunnen worden. Deze trajecten staan uitvoerig beschreven op deze site en ook de links naar de specifieke websites zijn hier terug te vinden.

Wie komen in aanmerking voor een bijdrage?

Aanvragen staat open voor personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht.

Wat is de rol van Buma Cultuur?

Buma Cultuur wendt de bijdrage van de Minister van OCW aan om professionals in de muzieksector te ondersteunen bij de creatie van nieuwe werken, investeringen in middelen voor de totstandkoming van nieuwe werken en nieuwe exploitaties door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren.

Hoe is het Nieuwemuziekmaken.nl tot stand gekomen?

De Federatie Auteursrechtbelangen, bestaande uit de drie aangesloten koepels (Platform Makers, Platform Creatieve Media Industrie (PCMI) en de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E), hebben het initiatief genomen om rechthebbenden in de creatieve sector financieel bij te staan. Het Ministerie van OCW heeft, als onderdeel van de aanvullende middelen voor de culturele sector nog eens € 10 miljoen vrijgemaakt voor het ‘Steunfonds Rechtensector’, een initiatief van de Federatie Auteursrechtbelangen. Daarvan is € 1.272.600 beschikbaar voor Nieuwemuziekmaken.nl.

Kan ik samenwerken met anderen?

Graag!

Wanneer moet een project afgerond zijn?

Voor de onderdelen van een project waarvoor een werkbijdrage wordt aangevraagd moet uiterlijk 1 oktober een rapportage ingediend zijn. Tenzij anders staat vermeld. Het project zelf moert uiterlijk 1 juni 2022 afgerond zijn. Tenzij anders staat vermeld.

Is de bijdrage uit het Nieuwemuziekmaken.nl een (rentevrije) lening?

Nee, het is een subsidie, maar wel een voorwaardelijke. Het Ministerie van OCW heeft als voorwaarde gesteld, dat de bijdrage aantoonbaar aangewend moet zijn voor de in het activiteitenplan benoemde doelen en eindresultaten.

Is de bijdrage uit het Nieuwemuziekmaken.nl een gift?

Niet in de zin van de fiscale wetgeving: er staat immers een handeling tegenover.

Heeft dit gevolgen voor mijn TOZO- of TOGS-aanvraag?

De gemeente gaat over de TOZO en TOGS. De subsidie is een bedrag die je ontvangt waar werkzaamheden tegenover staan. Het ligt voor de hand dat de bijdrage als inkomsten gezien wordt.

Zitten er fiscale consequenties aan het ontvangen van een bijdrage en zo ja welke?

Een bijdrage uit het Nieuwemuziekmaken.nl dient bij het belastbaar inkomen te worden opgeteld. De uitkering van de werkbijdrage voor de compositieopdracht, hoewel uitgekeerd in 2021, betreft een voorlopige beschikking voor het jaar 2022. De vaststelling van het definitieve bedrag vindt in 2023 plaats. Voor componisten/tekstschrijvers betreft het volledige ontvangen bedrag inkomsten voor 2022. De kosten die worden gemaakt, zijn vervolgens aftrekbaar.

Gaan deze bedragen ten koste van de uitkeringen aan de leden en rechthebbenden?

Nee, het geld is beschikbaar gesteld door de Nederlandse overheid als onderdeel van de steun aan de culturele sector.

Wanneer wordt mijn aanvraag behandeld?

Dit verschilt per traject.

Wie behandelt mijn aanvraag?

Voor elk traject geldt dat beschreven staat hoe de aanvragen worden behandeld.

Wanneer krijg ik bericht?

Zodra alle aanvragen behandeld zijn, worden alle aanvragers geïnformeerd.

Wanneer ontvang ik het bedrag?

Na voorlopige goedkeuring van de aanvraag wordt het bedrag zo snel mogelijk op de bij Buma/Stemra – Buma Cultuur bekende rekening overgemaakt. Bij niet-leden van Buma/Stemra wordt naar het bankrekeningnummer, kopie van een geldig identiteitsbewijs en een kopie bankpas gevraagd.

Wat is het doel van het Nieuwemuziekmaken.nl?

Het Nieuwemuziekmaken.nl is er om professionals in de muziekindustrie te ondersteunen bij

  • creatie van nieuwe werken en/of
  • nieuwe exploitatie door het aan het publiek beschikbaar stellen van muziekwerken die niet eerder publiek toegankelijk waren, bijvoorbeeld door een liveoptreden
Welke ondersteuning biedt Nieuwemuziekmaken.nl?

Nieuwemuziekmaken.nl verdeelt in samenwerking met bestaande platformen en partners werkbijdragen voor compositieopdrachten, opnamen en uitvoering van nieuwe werken onder personen en rechtspersonen die professioneel (een substantieel deel van) hun inkomsten vergaren met auteursrecht. Dit gebeurt op basis van zes uiteenlopende trajecten in specifieke genres of doelgroepen; hedendaags, jazz, kleinkunst, hollands, (multi)mediamuziek, muziekeducatie. Daarnaast bestaat er een zevende traject – in nauwe samenwerking met Sena – gericht op het mogelijk maken van live optredens zodat nieuw werk dat tijdens de afgelopen maanden mede dankzij steun vanuit OCW tot stand is gekomen live uitgevoerd kan worden voor publiek.

Hoe kan ik een aanvraag doen bij het Nieuwemuziekmaken.nl?

Check hiervoor de websites van de afzonderlijke trajecten en betrokken partners.

Wordt de bijdrage meegeteld als inkomen voor het drempelbedrag in verband met statusbepaling van lidmaatschap en stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering van Buma/Stemra?

Nee.

Ik heb een akte van cessie gesloten met mijn uitgever in verband met een voorschot dat ik heb ontvangen van mijn uitgever. Wordt de gift verrekend met het openstaande voorschotbedrag?

Nee.

Ik heb een aanvraag ingediend, maar heb een reactie gekregen dat ik niet in aanmerking kom voor een compositieopdracht. Kan ik daartegen bezwaar aantekenen?

Nee, omdat het gaat over specifieke compositieopdrachten geldt er geen bezwaarprocedure.

Moet ik aan andere voorwaarden voldoen?

Als je werkbijdrage voor een compositieopdracht ontvangt, word je geacht om je niet alleen aan de Algemene Voorwaarden, maar ook aan de Cultural Governance Code en de Fair Practice Code te houden.

Kan ik een werkbijdrage krijgen voor activiteiten die in het verleden plaatsvonden?

De logica van de subsidie van OCW veronderstelt dat het geld bijdraagt aan nieuwe producties en nieuwe exploitatie van bestaande producties. Dat betekent dat werk dat al – in het verleden – gedaan is, nooit mee kan tellen.

Kan het geld teruggevorderd worden?

Ja, dat kan. Als uit je rapportage of uit controle blijkt dat je niet of in onvoldoende mate activiteiten hebt ontplooid, onvoldoende kan uitleggen waar je de bijdrage voor gebruikt hebt of je anderszins niet aan de voorwaarden hebt gehouden, wordt het geld teruggevorderd.

Wanneer wordt de subsidie definitief vastgesteld?

Pas als het Ministerie van OCW het projectverslag goedgekeurd heeft, en dit is waarschijnlijk het eerste kwartaal van 2023. Tot die tijd blijft de bijdrage voor de compositieopdracht een voorschot.

Wat is een de-minimisverklaring?

Een verklaring waaruit blijkt dat men zo weinig overheidssteun heeft ontvangen dat er geen aparte procedures gelden. Zie europadecentraal.nl/onderwerp/staatssteun/de-minimissteun/voorwaarden-de-minimis/ voor meer informatie.

Telt bij het bepalen van de de-minimisverklaring inkomsten uit de TOGS of de NOW mee?

Bij de bepaling van het maximale bedrag telt het bedrag vanuit TOGS wél en het bedrag vanuit NOW níet mee.

Welke steun- en subsidiemaatregelen tellen mee voor de de-minimissteun verklaring?

Dat hangt ervan af of de betreffende steun- of subsidiemaatregel is aangemerkt als ‘de-minimissteun’. Als niet eerder een de-minimisverklaring is ingevuld, dan heeft men niet eerder een uitkering of subsidie ontvangen die kan worden aangemerkt als staatssteun. Is een vergelijkbare verklaring de afgelopen twee jaar wel al eens ingevuld, dan telt die uitkering of subsidie mee en moet daarover informatie worden verschaft.

Voor de TOZO geldt geen toets of eerder overheidssteun is ontvangen (en telt de TOZO dus niet mee). Voor de TOGS en voor de TVL geldt wel een toets of niet een maximum aan overheidssteun is bereikt en tellen deze regelingen wel mee voor de de-minimissteun verklaring. Als het goed is heeft de ontvanger van TOGS of TVL-gelden dus al eerder een dergelijke verklaring afgegeven. Als er twijfel is of bepaalde steun meetelt voor de de-minimis toets kan hierover het beste contact worden opgenomen met de uitvoeringsinstantie van wie de steun is ontvangen.

Ik ben geen lid van Buma/Stemra. Kan ik een aanvraag indienen?

Ja, dat kan. Als je in Nederland woonachtig bent en in Nederland je activiteiten ontplooit, kan je een aanvraag doen. Die zal op dezelfde manier behandeld worden als aanvragen van leden.

Als ik over mijn nieuwe werk wil communiceren, kan ik dan zeggen dat dit mede dankzij een bijdrage van het fonds tot stand is gekomen?

Heel graag. Gebruik @nieuwemuziekmaken.nl @Bumacultuur en @Minocw

Kan ik als producent een werkbijdrage aanvragen?

Nee.

Waarom is het bedrag niet eerder in een reguliere uitkering aan rechthebbenden uitgekeerd?

Omdat het bedrag in het Nieuwemuziekmaken.nl een bijdrage van het Ministerie van OCW betreft waaraan strikte voorwaarden zijn verbonden.

Kan artwork meegenomen worden in het werkplan?

Artwork kan meegenomen worden, voor zover het ondersteunend is aan de muziek. Het liefst werk je hierbij samen met andere makers, zodat het nog meer voldoet aan de wens van het Ministerie om samenwerking in de culturele sector te bevorderen.

Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om studiohuur mee te betalen?

Alleen als dit extra studiohuur is.

Kan ik met de werkbijdrage instrumenten of software aanschaffen?

Ja, dat kan voor zover dat direct gerelateerd is aan dat wat je wil gaan doen. En voor alles geldt dat er voor afrekening bonnetjes moeten zijn, gerelateerd aan het project.

Kan ik mijn werkbijdrage gebruiken om een muzikant/componist/band uit het buitenland te betalen?

Ja, dat kan, zolang het uiteindelijke product maar in Nederland gemaakt wordt.

Moet ik rapporteren over het resultaat en de uitgaven van de werkbijdrage?

Ja, componisten/tekstschrijvers die een werkbijdrage ontvangen verplichten zich te rapporteren over de uitgaven en de resultaten. De rapportage dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal aangeleverd te zijn. Voor alle uitgaven moeten factuur en/of aankoopbonnen worden overlegd. Een pinbon geldt niet als een geldig aankoopbewijs.

Moet ik inclusief of exclusief BTW rapporteren?

Als je als aanvrager BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.

Als je als aanvrager niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.

Heb je nog vragen?

In de Q&A wordt antwoord gegeven op de meest gestelde vragen. Als je vragen hebt die hier niet bij staan, kun je contact opnemen met het team van nieuwemuziekmaken.nl door een mail te sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl.


Stuur direct een e-mail