Buma Music in Motion: Muziek in Media

Inhoud

Algemeen
Penvoerder en partners
Opdrachten
Planning
Wie komt er in aanmerking voor deze werkbijdrage?
Hoe geef je je op?
Selectie en beoordeling
Werkbijdrage
Resultaten
Voorwaarden
Verantwoording en controle
Uitbetaling
Aanmelden

Algemeen

Om componisten te steunen en de mogelijkheid te bieden nieuw werk te creëren, hebben Buma/Stemra en het Ministerie van OCW het Investeringsfonds Muziek opgezet. Naast het Investeringsfonds Muziek 2.0 zijn tevens werkbijdragen voor specifieke compositieopdrachten beschikbaar binnen het Steunfonds Rechtensector, dit valt onder de regeling nieuwemuziekmaken.nl van Buma Cultuur.

Voor de compositie opdrachten binnen ‘Muziek in Media’ is een totaalbudget van €210.000 beschikbaar. Deze regeling heeft als doel muziekauteurs te stimuleren, die nu (auteursrecht)inkomen mislopen, omdat producties van o.a. films, documentaires en televisieseries hebben stilgelegen of zijn gecanceld. Met dit fonds kan nieuw werk -soundtrack, compositie, score-, gecreëerd worden. Er zijn tien mediaprojecten waarvoor componisten, die momenteel door covid geen werk hebben, zich kunnen opgeven. De media-projecten zijn allen in ontwikkeling of gaan nog in ontwikkeling en hebben nog geen componist betrokken. Na een selectieprocedure wordt er per opdracht één componist uitgekozen die de opdracht een daarbij behorende werkbijdrage ontvangt. De werkbijdragen voor compositieopdrachten zijn bedoeld als honorering voor de compositieopdracht, alsmede voor de realisatie van de opname en uitvoering van het nieuwe werk; bijvoorbeeld voor het inhuren van (extra) musici, een orkest, assistent of studio. De compositie moet uiterlijk 1 juni 2022 afgerond zijn en voor 1 oktober 2022 verantwoord zijn. Per aanvraag verschilt de werkbijdrage naar rato.

Penvoerder en partners

De penvoerder is Buma Music in Motion die daarmee ook verantwoordelijk voor de selectie, uitvoering en rapportage is.

Opdrachten

Componisten kunnen zich opgeven voor één van de tien beschikbare opdrachten. Deze worden vanaf 7 juli 2021 gepubliceerd op de site Buma Music in Motion. Inschrijven op één van de projecten kan dus ook alleen via de site van Buma Music in Motion. De looptijden voor inschrijving kunnen per project verschillen omdat het om unieke projecten gaat.

Planning

Hieronder vind je de algemene planning, bij de opdrachten vind je een gedetailleerde planning:

 • Juli – augustus 2021: Diverse open calls voor mediacomponisten voor verschillende opdrachten.
 • September 2021: Selectieprocedure van de componisten door commissie en door middel van matchmaking.
 • Vanaf oktober 2021: Uitvoering en realisatie van de compositieopdrachten en uitkering werkbijdragen.
 • Vanaf 1 juni 2022: Rapportage door componisten over verkregen geld
 • Uiterlijk 1 oktober 2022 dient de rapportage – financieel en inhoudelijk – te zijn aangeleverd
 • Derde en vierde kwartaal 2022: Afronding van alle projecten en verslaggeving inclusief accountantscontrole aanleveren bij het Ministerie van OCW
 • Eerste kwartaal 2023: finaal akkoord van het Ministerie van OCW indien de rapportage door het Ministerie wordt goedgekeurd

 

Wie komt er in aanmerking voor deze werkbijdrage?

 • Alleen individuele (media)componisten (geen stichtingen), zowel leden als niet-leden van Buma/Stemra, die professioneel werkzaam zijn als mediacomponist, -producer of audiovormgever kunnen zich opgeven.
 • De aanmelder moet woonachtig zijn in Nederland en het project moet in Nederland worden gerealiseerd en uitgevoerd (zie ook Algemene Voorwaarden).
 • Bij aanmelding moet een Verklaring van de-minimissteun ingevuld en ondertekend worden, en men kan deelnemen, indien hij/zij in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun heeft ontvangen.
 • Bij aanmelding moet men actief akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden en zich daaraan houden.

 

Hoe geef je je op?

Binnen de focus Muziek in Media kunnen mediacomponisten zich in juli en augustus opgeven voor verschillende media-opdrachten via www.buma-music-in-motion.nl. In de module op de website vul je jouw persoonlijke gegevens in, motivatie, relevante werkervaring, cv en biografie met een link naar jouw muziek. Leden van Buma/Stemra moeten hun zeven-cijferige relatienummer invullen. Het relatienummer is terug te vinden op mijn.bumastemra.nl of via de Buma/Stemra ledenportal. Om de opgave succesvol af te ronden, dient de componist akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en stuurt een ingevulde en ondertekende de-minimis verklaring in. Tevens is het voor componisten mogelijk zich voor meerdere projecten op te geven.

 • In alle gevallen wordt de componist van het genomen besluit in kennis gesteld.
 • Voor alle componisten geldt dat er een ondertekende de-minimis verklaring aanwezig dient te zijn, voordat een toezegging voor de werkbijdrage gedaan kan worden.
 • Indien je geselecteerd wordt, geldt dat je uiterlijk 1 oktober 2022 een eindrapportage moet indienen, waarin een resultaatopgave en financiële verantwoording is opgenomen.
 • Als je je opgeeft, ga je akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens. De gegevens worden alleen voor het verwerken van alle binnengekomen aanmeldingen gebruikt, waarbij de auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra en Stichting Buma Cultuur de uitvoerende instanties zijn die de door het Ministerie van OCW beschikbare werkbijdragen verdeelt.
 • Als je je opgegeven hebt, heb je het recht om de hierboven genoemde toestemming weer in te trekken door een bericht te sturen naar nieuwemuziekmaken@bumacultuur.nl o.v.v. ‘Toestemming verwerking persoonsgegevens intrekken’. Zonder de hierboven genoemde toestemming kan jouw aanmelding niet verder in behandeling worden genomen.

 

Selectie en beoordeling

Door middel van het insturen van motivatie, relevante werkervaring, cv en biografie kan men zich opgeven voor één of meerdere opdrachten. Per opdracht worden een aantal mediacomponisten geselecteerd door een onafhankelijke, gekwalificeerde commissie (bestaande uit een oneven aantal commissieleden) in overleg met de creative, regisseur of producent van het desbetreffende project. Om zowel de (film)makers als de componisten te verzekeren van de juiste match worden er matchmaking sessies georganiseerd, waarbij de componisten de kans krijgen om te pitchen, een muzikale visie te geven of een gesprek te voeren met de regisseur en producten om af te tasten of het klikt. (Film)makers kunnen op basis hiervan een keuze maken voor een componist die de soundtrack en/of score gaat ontwikkelen voor hun productie.

De commissie hanteert de Cultural Governance Code en werkt volgens beginselen van behoorlijk bestuur. Leden van de commissie mogen niet betrokken zijn bij het behandelen van aanvragen van mensen waarmee zij een zakelijke, familiaire of anderszins relevante betrokkenheid hebben. Indien de aanvraag niet voldoet aan de formele voorwaarden, kan deze niet worden goedgekeurd. De commissie besluit om de aanvragen toe te kennen c.q. af te wijzen met inachtneming van het beschikbare budget. Namens de jury stelt Buma Music in Motion alle deelnemers in kennis van de uitkomsten van de jury. Ten aanzien van het oordeel door de jury is geen beroep of bezwaar mogelijk.

Werkbijdrage

De werkbijdrage is bedoeld als een vergoeding voor de componist voor het creëren van nieuw werk als ook voor de opname en uitvoering van het werk als onderdeel van een mediaproductie. Per opdracht zal een bedrag toegekend worden die als volgt verdeeld wordt: 50% voor de compositieopdracht zelf, 50% voor de opnamen, inhuur muzikanten en studio. De hoogte van de bijdrage verschilt per project. Het kan zijn dat de werkbijdrage niet overeenkomt met het volledige budget voor de score, maar dit zal in overleg met de opdrachtgever afgestemd worden.

Resultaten

De werkbijdrage is bestemd voor de ontwikkeling van (nieuwe) muziek bij media die daadwerkelijk in première gaat, uitgezonden wordt, vertoond wordt of aan het publiek beschikbaar gesteld. De werkbijdrage wordt voor het einde van dit jaar (2021) overgemaakt naar de componist. De compositieopdracht moet voor 1 juni 2022 afgerond zijn. Dat geldt niet voor het mediaproject deze mag later afgerond zijn.

Voorwaarden

De mediacomponist die zich opgeeft om kans te maken op een compositieopdracht wordt hieronder ‘aanvrager’ genoemd.

 • De geselecteerde componist is in Nederland gevestigd en/of werkzaam en het project vindt in Nederland plaats. De geselecteerde componist hoeft niet per se Buma/Stemra lid te zijn.
 • Alle in aanmerking komende auteursrechthebbenden, ongeacht lidmaatschap of aansluiting, hebben toegang tot de gesubsidieerde activiteiten of diensten, en worden daarbij in alle gevallen gelijk behandeld.
 • De geselecteerde componist is ervoor verantwoordelijk dat zijn/haar project, waarvoor hij/zij een werkbijdrage ontvangt, voldoet onder de voorwaarden waaronder de Algemene Voorwaarden.
 • De verstrekking van de werkbijdrage kent een voorlopig karakter. De werkbijdrage is pas definitief na goedkeuring van de verantwoording en nadat de bijdrage vanuit OCW is goedgekeurd door het Ministerie van OCW.
 • De componist kan zich enkel opgeven voor een project en de bijbehorende werkbijdrage, indien hij/zij in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun heeft ontvangen. Bij het aanmelden dient de componist de benodigde verklaring van de-minimissteun invullen en ondertekenen.
 • De werkbijdrage heeft enkel betrekking op de voor in aanmerking komende uitgaven die voor het einde van de subsidietermijn zijn gedaan. Indien er een bedrag resteert, dient dit te worden terugbetaald aan het Investeringsfonds Muziek.
 • Het Ministerie van OCW als subsidiënt en Buma Cultuur als uitvoerder dienen in de publiciteit zichtbaar te worden vermeld in publicitaire uitingen die in verband staan met de resultaten – de exploitatie van nieuwe werken of nieuwe exploitatie van bestaande werken – die tot stand zijn gekomen met behulp van de verkregen werkbijdrage.
 • Degenen die aanspraak kunnen maken op gelden uit het Steunpakket Rechtensector, zijn componisten voor media.
 • Het project –zijnde de game, film, documentaire etc- hoeft niet per se op 1 juni te zijn afgerond. Dat geldt wel voor de compositieopdracht. De werkbijdrage dient voor 1 juni 2022 volledig besteed te zijn en het resultaat (het nieuwe muziekwerk) moet aangetoond/opgeleverd kunnen worden
 • De componist die zich opgeeft is ook verantwoordelijk voor alle uitgaven en de daarbij behorende rapportage vanaf medio 2022. Hij/zij dient daarvoor dus voor alle uitgaven ook een aankoop bon of factuur te kunnen tonen.
 • Het geld is afkomstig van het Ministerie van OCW en zij stelt voorwaarden aan de besteding van het geld. Vooralsnog wordt het geld uitgekeerd als een voorlopig beschikking. Pas nadat alle rapportages van de componisten zijn aangeleverd en gecontroleerd door de accountant en het Ministerie van OCW is het aan het Ministerie om de voorlopige beschikking definitief te maken.
 • Componisten mogen zich opgeven voor meerdere projecten.

 

Verantwoording en controle

 • De geselecteerde componist voert het project op verantwoorde wijze uit en gebruikt de bijdrage voor het doel waarvoor het is aangevraagd en is verleend.
 • In geval van wijzigingen van het project na toekennen van de werkbijdrage dient de geselecteerde componist de organiserende partij direct op de hoogte te brengen van de voorgenomen wijzigingen. Er dient in zo’n geval toestemming gegeven te worden voor de wijzigingen om de financiële bijdrage te kunnen behouden.
 • Ieder project wordt afgerond met een eindrapportage. De eindrapportage bevat een overzicht van de activiteiten en de bereikte resultaten.
 • In de eindrapportage doet de geselecteerde componist verslag of de resultaatdoelstelling is gehaald. Daarnaast geeft de componist inzicht in de gerealiseerde kosten. Hiervoor moeten bewijstukken zoals facturen, aankoopbonnen etc. worden toegevoegd door deze te uploaden.
 • De eindrapportage dient uiterlijk 1 oktober 2022 te zijn ingeleverd.
 • Indien de eindrapportage niet uiterlijk voor uiterlijk 1 oktober 2022 is ontvangen, ontvangt de componist een eenmalige reminder waarin wordt opgeroepen alsnog binnen twee weken te voldoen aan de verplichting een financieel en inhoudelijk eindrapportage in te dienen.
 • Deelnemer verplicht zich tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OCW.
 • De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking van OCW die pas definitief wordt als de financiële rapportage door datzelfde ministerie wordt goedgekeurd.
 • De financiële rapportage wordt getoetst door een onafhankelijke accountant die dmv steekproeven kopieën bankafschriften kan opvragen.
 • Indien uit controle van de rapportage blijkt dat niet is voldaan aan de resultaatdoelstelling, en/of blijkt dat niet voldaan is aan de correcte financiële rapportage, en/of blijkt dat documentatie voor onderbouwing van zowel de gemaakte kosten en de resultaatdoelstelling ontbreekt, en/of de eindrapportage niet tijdig is ingediend, wordt de totale werkbijdrage teruggevorderd.
 • De ten onrechte ontvangen werkbijdrage dient de aanvrager aan Buma/Stemra terug te betalen. Het bedrag is alsdan direct opeisbaar en dient direct te worden terugbetaald. Indien het niet mogelijk is om binnen de gestelde termijn het bedrag terug te betalen, kunnen aanvragers met Buma/Stemra overleggen over een eventuele betalingsregeling.
 • Aanvullende financiering en bijbehorende kosten vallen buiten de verantwoordingsplicht van deze regeling.
 • Buma Music in Motion is slechts penvoerder en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk.

 

Uitbetaling

 • De geselecteerde componist ontvangt voor 31-12-21 de betaling van de gehele werkbijdrage van Buma/Stemra.
 • Buma/Stemra keert de toegezegde werkbijdrage uit en dit gebeurt op het bij Buma/Stemra bekende bankrekeningnummer. Hiervan kan niet worden afgeweken.

Wanneer het een maker betreft die geen Buma/Stemra-lid is, wordt de werkbijdrage door Buma/Stemra overgemaakt op het opgegeven bankrekeningnummer, mits een kopie van de bankpas of bankafschrift en een kopie van een geldig identiteitsbewijs is opgegeven.

Aanmelden

Aanmelden voor één of meer van de projecten kan via deze pagina.

Partners

Buma Music in Motion