Buma Music Academy | Maak 't Deel 't

Inhoud

Opzet Buma Music Academy | Maak ’t Deel ’t
Projectleider en planning van Maak ’t Deel ‘t
Werving & selectie: Open Call
Buma Music Academy lanceert 48 nieuwe compositieopdrachten
Nieuwe muziekproducties
Voorwaarden voor deelnemers
De-minimis verklaring
Financiering per productie
Werving en selectie
Resultaat
Samengevat Buma Music Academy | Maak ’t Deel ‘t:
Begroting
Aanvragen

Opzet Buma Music Academy | Maak ’t Deel ’t

De opzet van dit plan sluit direct aan op de wensen en eisen van het Ministerie van OCW als het gaat om het beschikbare geld dat via het Steunfonds Rechtensector via Buma/Stemra en Buma Cultuur bij makers terecht komt. Want:

 1. Helpt muziekauteurs, die nu (auteursrecht)inkomsten mislopen
 2. Voldoet aan het belangrijkste criterium, namelijk dat er nieuw werk en/of nieuwe exploitatie ontstaat
 3. Het voldoet aan het criterium dat er ook geld in de sector terechtkomt bij andere direct betrokkenen, zoals in dit geval ook bij uitvoerende artiesten/musici
 4. Het voldoet aan het criterium dat het werk ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt
 5. Dat het werk ook publiekelijk toegankelijk wordt gemaakt en via verschillende via (streaming)media wordt aangeboden
 6. Dat uitgevers worden betrokken bij de werving, selectie en promotie
 7. Dat ook niet Buma/Stemra-leden actief geworven worden om hiervoor in aanmerking komen
 8. Het plan honoreert makers/professionals voor hun werk, volgens de Fair Practice Code

De ‘bijvangst’ van deze opdrachten:

 1. Het levert interessant en onderscheidende educatieve content op voor Voortgezet Onderwijs; een significant aantal nieuwe educatieve verslagleggingen/ video’s / lessen ‘Hoe maak je een song in de praktijk?’.
 2. Het verbindt makers met onderwijspartners (en jongeren) en andersom en biedt als zodanig een opening naar toekomstige samenwerkingen.

 

Projectleider en planning van Maak ’t Deel ’t

De uitvoerende programmapartner van de reguliere Buma Music Academy, bureau ArtMARK, zal zorgdragen voor de uitvoering en productie. Dit gebeurt in nauwe afstemming met Buma Cultuur.

Aangezien de component “proces- en kennisdeling met partners in het Voortgezet onderwijs” een belangrijk onderdeel is van dit programma, zal de formele start plaatsvinden vanaf de start van schooljaar 2021- 2022 (aug/sept 2021).

Werving & selectie: Open Call

De open call voor makers, componisten, tekstschrijvers, bands en acts zal zo snel mogelijk gestart worden; op donderdag 1 juli 2021.

Datzelfde geldt voor de werving en open call van scholen in het Voortgezet Onderwijs, die interesse hebben om aan het programma deel te nemen in de periode vanaf het begin van het schooljaar tot uiterlijk 30 juni 2022.

De Open Call voor componisten sluit op 1 augustus 2021. De selectiecommissie heeft vervolgens twee weken de tijd om te oordelen en eventueel extra informatie op te halen. Vóór eind augustus weten alle gegadigden of hen een compositieopdracht wordt verstrekt. Dat geldt uiteraard ook voor diegene die afgewezen worden.

Formele startdatum voor alle betrokken is 6 september 2021. De zes live-shows / live uitvoeringen voor leerlingen van deelnemende scholen worden gepland vóór 30 juni 2022 (overdag). De formele afronding vindt uiterlijk op 30 juni 2022 plaats.

Buma Music Academy lanceert 48 nieuwe compositieopdrachten

In het Buma Music Academy-programma Maak ’t Deel ’t gaan vierentwintig (24) verschillende makers/componisten/tekstschrijvers/acts ieder 2 nieuwe werken maken. In totaal dus 48 nieuwe werken.

Extra: in het maakproces van die nieuwe werken worden in totaal 24 middelbare scholen in heel Nederland betrokken. Een deelnemende school (en hun leerlingen) wordt deelgenoot van het maakproces (tekstvoorstellen, demo’s) van twee nieuwe nummers en geeft input en feedback (muziek & tekst) op de nieuwe werken en de nieuwe producties (recordings). De onderwijspartners en hun leerlingen worden ook betrokken bij de uiteindelijke openbaarmaking en bezoeken / volgen tot slot de live uitvoeringen.

Door middel van een ‘open call’ worden componisten en tekstschrijvers uitgenodigd deel te nemen aan dit Buma Music Academy-initiatief, waarbij ook muziekuitgevers voordrachten voor de bij hun aangesloten auteurs kunnen doen. Primair gaan de geselecteerde componisten, tekstschrijvers, artiesten uiteraard hun nieuwe songs maken, opnemen en openbaar maken. Het educatieve aspect is secundair aan het maken, opnemen en uitvoeren van het nieuwe werk, maar maakt tegelijkertijd wél onverbrekelijk deel uit van het concept en de daaraan verbonden afspraken. Een extra vraag over motivatie om specifiek aan dit programma mee te doen, basale ideeën over het contact met onderwijspartners en de te verwachten ‘opbrengst’ van het directe contact met jongeren, is daartoe onderdeel van de selectieprocedure.

Wanneer het aantal aanmeldingen en de kwaliteit ervan daartoe de mogelijkheid biedt, zal de commissie die de aanvragen beoordeelt, bij de uiteindelijke selectie ook rekening houden met een optimale diversiteit van (pop)genres: van ballads tot techno en van rock tot R&B/Hiphop.

Makers, die zich aanmelden voor dit programma, kunnen optioneel een schoolpartner zelf aandragen, waarmee ze het maakproces van hun twee songs willen delen. Bijvoorbeeld de middelbare school waar zij zelf op gezeten hebben. Buma Music Academy zal daarnaast ook in haar eigen netwerk een oproep doen onder VO-scholen, die interesse hebben aan deelname. Bij de koppeling tussen artiest – nieuw werk – schoolpartner, zal de organisatie ernaar streven een zo goed mogelijke spreiding over heel Nederland te realiseren.

Nieuwe muziekproducties

Primaire doel van de opdrachten is uiteraard de ontwikkeling van nieuwe muziekproducties. Vorm en inhoudelijke opzet van de producties zijn volledig vrij en worden slechts begrensd door een vastgesteld budget per project en de eis dat het moet resulteren een eindresultaat, dat opgenomen, uitgevoerd en gepubliceerd wordt. Extra voorwaarde aan dit proces, is dat de vooraf bekende onderwijspartner in het Voortgezet Onderwijs, inhoudelijk betrokken (tekst en/of muziek) wordt bij het maakproces en de voortgang van het compositie en opnameproces. De organisatie zal hiertoe een handig format ter beschikking stellen aan de deelnemende makers.

Elke productie omvat de volgende componenten:

 • Nieuw werk componist/tekstschrijver
 • Professionele opname audio / video
 • Openbaarmaking van het nieuwe werk
 • Uitvoering musici / artiesten (tijdens één van de zes liveproducties)
 • Minimaal 4 contactmomenten met betreffende onderwijspartner, waarvan minimaal 1 x (bij de start) live op school (op basis van een, door Buma Music Academy verstrekt format)
 • Distributie en promotie live en online

 

Voorwaarden voor deelnemers

De vrijheid en de kansen van dit programma zijn groot. Maar er zijn wel strikte voorwaarden aan verbonden, want het betreft hier overheidsgeld waarover verantwoording moet worden afgelegd. Dat betekent heel concreet, dat het hier gaat om een voorlopige beschikking van OCW. Het geld wordt dus pas definitief toegekend nadat er een financiële en inhoudelijke rapportage wordt opgeleverd. Dat betekent het volgende voor jou, als je wordt uitgenodigd om deel te nemen:

 • Het plan dient conform de toekenningsbijdrage gerealiseerd te worden
 • De uitvoeringsperiode is tot uiterlijk 30 juni 2022 en de rapportage moet voor 1 oktober 2022 plaatsvinden. De productie moet dan financieel zijn afgerond, maar de project release mag eventueel wel later plaatsvinden.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de uitvoering van het project.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de financiële verantwoording.
 • Kleine aanpassingen in het project zijn toegestaan, mits het eindresultaat hetzelfde blijft, en in lijn met de beoordeelde aanvraag, binnen het toegekende budget en de algemene voorwaarden.
 • De aanvrager verplicht zich tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal aangeleverd te zijn bij Buma Music Academy. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OCW.Rapporteren met of zonder BTW
  • Als je als aanvrager BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
  • Als je als aanvrager niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking van OCW die pas definitief wordt als de financiële rapportage door datzelfde ministerie wordt goedgekeurd.
 • De financiële rapportage wordt getoetst door een onafhankelijke accountant die dmv steekproeven kopieën bankafschriften kan opvragen.
 • Zodra uit de rapportage blijkt dat niet aan de doelstelling van het regeling of aan de algemene voorwaarden is voldaan, wordt de werkbijdrage teruggevorderd.
 • Wanneer de deelnemer niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra-inkomsten.

 

De-minimis verklaring

OCW eist ook dat iedereen die een aanvraag indient, moet voldoen aan de gestelde de-minimis eis; een verklaring dat je in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun hebt ontvangen Deze de-minimis verklaring moeten alle aanvragers vooraf dus invullen en ondertekenen. Je kunt deze als download vinden op de programmapagina Maak ’t Deel ’t van Buma Music Academy.

Algemene Voorwaarden
Alle aanvragers moeten actief aangeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en dat ze gehouden zijn zich daaraan te houden.

Alle informatie, downloads etc. voor deze OPEN CALL zijn te vinden op de programmapagina Maak ’t Deel ’t op www.bumamusicacademy.nl

Financiering per productie

Voor het project is een begroting opgesteld (bijlage). De begroting gaat uit van 24 opdrachtnemers en 48 nieuwe werken die in productie worden genomen. Elke opdrachtnemer maakt dus twee nieuwe werken en gaat ook met minimaal één partner in het Voortgezet onderwijs samenwerken.

Kosten / begroting per opdracht: 48 tracks x € 5.000,-

Per track:

Componist/tekstdichter: nieuwe productie muziek en tekst € 2.000,-
Studio & mastering €    750,-
Band/producer € 1.000,-
Liveshow (uitkoop) € 1.000,-
Verblijfs- en vervoerskosten €    250,-

 

Werving en selectie

Buma Music Academy stelt randvoorwaarden op, in lijn met de OCW eisen. Een selectiecommissie, samengesteld uit specialisten & projectpartners rondom Buma Music Academy (muziekindustrie en partners binnen- en buitenschoolse educatie) zal zich buigen over de aanmeldingen en uiteindelijk een onafhankelijk oordeel vellen.

Een open call moet ertoe leiden dat er voldoende en voldoende diverse aanmelders zijn. De open call zélf wordt verspreid via diverse media, via de verschillende rechtenorganisaties, maar vooral ook via de netwerken van Buma Music Academy zelf (nieuwsbrieven, social media) en de netwerken van partnerprogramma’s (pop, educatie, talentprogramma’s) en (pop)koepels in heel Nederland. Een brede werving derhalve, die terecht gaat komen bij zowel Buma/Stemra-leden als niet-Buma/Stemra leden, die werkzaam zijn als componist/tekstschrijver in de popmuziek, waarbij pop gedefinieerd wordt in de breedste zin van het woord.

Resultaat

Het complete project resulteert in:

 • 48 compositie opdrachten voor nieuwe creatieve producties
 • 48 auteursrechtelijk beschermde nieuwe werken
 • 48 studio uitvoeringen door en met uitvoerende musici/artiesten
 • 6 live shows waarin nieuw werk wordt uitgevoerd
 • 48 releases van de audioproducties
 • 24 onderwijstrajecten; partners in het Voortgezet onderwijs, die actief meewerken en meekijken in het maakproces en deelgenoot worden van het distributienetwerk. (componist/tekstschrijver is vrij om evt. een extra school te betrekken)
 • Inspirerende content en context rondom makers en het proces van muziek maken, voor leerlingen / jonge mensen op minimaal 24 VO-scholen in heel Nederland.

Direct steun aan nieuw werk:

De opzet van het plan genereert nieuw werk voor:

 • 24 componisten / tekstschrijvers / makers
 • een 200-tal uitvoerenden (uitgaande van gemiddeld 4 uitvoerenden per opdracht/recording/live uitvoering)
 • 150 freelancers voor de audio/videotechniek, producenten, producers, live productie

 

Samengevat Buma Music Academy | Maak ’t Deel ’t:

Creatief proces (nieuw werk + nieuwe producties / recordings + openbaarmaking + live + kennisdeling / co-creation met NL scholieren muziek & tekst)

Door middel van een ‘open call’ worden componisten en tekstschrijvers uitgenodigd deel te nemen aan het Buma Music Academy-initiatief, waarbij ook muziekuitgevers voordrachten voor de bij hun aangesloten auteurs kunnen doen. Componisten, tekstschrijvers, artiesten gaan songs maken en die songs samen met deelnemende middelbare scholen – steeds twee per provincie – verder uitwerken, verrijken (tekst!!), en mogelijk deels repeteren.

 • 12 provincies x 2 VO-scholen = 24 scholen verdeeld over heel NL.
 • 24 x 2 = 48 nieuwe werken in een aantal verschillende genres: pop, rock, hiphop/rap/reggaeton, singer-songwriters, EDM, NL-talig etc.
 • 48 nieuwe recordings.
 • 48 openbaarmakingen via:
 • Buma Music Academy website / lesomgeving / YouTube / school websites / social media.
 • Eigen kanalen van artiesten, componisten etc.
 • Zes live-uitvoeringen op/rond de deelnemende scholen in het kader van Buma Music Academy in concert scholentour.

 

Begroting

Kosten / begroting per opdracht:

48 tracks x € 5.000 = € 240.000,-
Nieuwe productie muziek en tekst €     2.000,-
Studio & mastering €      750,-
Band/producer €     1.000,-
Live-show (uitkoop) €     1.000,-
Verblijfs- en vervoerskosten €      250,-
6 x € 6.000 productie voor de live shows €   36.000,-
Subtotaal: € 276.000,-
10% productiekosten: €   27.600,-
Totaal: € 303.600,-

 

Aanvragen

Je kunt jouw aanvraag hier indienen!


Over Buma Music Academy
Buma Music Academy heeft als doel om muziek en muziekeducatie in het Nederlands Voortgezet Onderwijs weer die plek te geven, die het verdient. Het is een online lesprogramma (géén methode) over (pop)muziek, inzetbaar bij onder andere de vakken muziek en ckv. Wij zetten ons in om docenten te helpen boeiend en actueel muziekonderwijs te bieden dat aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

Partners

Buma Music Academy