Songplaza – Buma NL

Inhoud

Songplaza
Compositieopdracht
Missie
Buma NL
Opzet Songplaza
Werving deelnemers
Selectiecommissie
Planning
Belangrijkste voorwaarden
Componisten/tekstschrijvers
Artiesten

Songplaza

In het kader van het Steunfonds Rechtensector richt het initiatief Songplaza – onderdeel van het platform Buma NL – zich specifiek op het Hollandse repertoire. Doordat live uitvoeringen en optredens sinds maart 2020 niet meer mogelijk zijn, is de live entertainmentindustrie in dit segment bijzonder hard geraakt. Dat geldt voor zowel componisten/tekstschrijvers als ook de artiesten die zich begeven in de wereld van Hollandse muziek en een groot deel van hun inkomsten generen met de optredens die ze in het land verzorgen.

Compositieopdracht

Om de continuïteit in de Hollandse muzieksector te borgen worden via Songplaza tien (10) compositieopdrachten aan componisten/tekstdichters verstrekt, ondersteund met een werkbijdrage van €10.000,- per opdracht. De werkbijdragen zijn onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en worden gefinancierd door het Ministerie van OCW. De aanvraag voor een compositieopdracht staat open voor professionele componisten/tekstschrijvers. Het is geen voorwaarde om bij Buma/Stemra aangesloten te zijn.

Songplaza faciliteert het contact tussen componist/tekstschrijver en artiest…zodat niet alleen de makers maar ook de liedjes hun weg naar de juiste artiesten kunnen vinden. Zo levert het platform een wezenlijke bijdrage aan het gezond houden van muzieksector waarin artiesten die actief zijn in het Hollandse muzieksegment met nieuw repertoire van erkende componisten aan hun carrière kunnen blijven bouwen.

Missie

De belangrijkste missie voor Songplaza is dus het bij elkaar brengen van componisten enerzijds en uitvoerende artiesten anderzijds, met als voornaamste opdracht het schrijven, opnemen en uitvoeren van nieuw repertoire. Daarmee kan het platform een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond houden van de muzieksector door nieuwe hits te creëren. Op die manier worden muziekprofessionals uit verschillende disciplines in staat gesteld om constructief te blijven werken aan hun carrières. Overigens kan het platform in de toekomst een actieve rol blijven spelen in de matchmaking tussen artiesten en componisten. Tenslotte zijn zangers en zangeressen altijd op zoek naar nieuw repertoire dat bij ze past.

Buma NL

Buma NL is een door Buma Cultuur in het leven geroepen platform ter promotie en ondersteuning van Nederlandstalig repertoire. Het platform bestaat sinds 2009 uit een Award show met liveoptredens en een conferentie waar kennisuitwisseling en netwerken centraal staan. Daarnaast genereert het platform veel media-aandacht voor artiesten, producers, componisten, uitgevers en labels. Als kennis- en netwerkplatform werkt Buma NL al jaren samen met uiteenlopende mediapartijen en is het ingericht om te treden als organiserende partij en afzender van het Songplaza-initiatief. Daarmee profiteert Songplaza van het al opgebouwde bereik van alle mediakanalen van Buma NL, terwijl het matchmaking platform onderdeel wordt van de al bestaande website. De best denkbare kruisbestuiving.

Opzet Songplaza

Songplaza is een online platform dat alleen toegankelijk is voor professionals. Zowel componisten als artiesten moeten vooraf een profiel opgeven waaruit de status van de carrière blijkt. Zonder profiel kan men dus niet deelnemen aan de activiteiten van Songplaza. Deelname is gratis op voorwaarde dat vooraf een profiel moet worden aangemaakt.

Het platform wordt onderdeel van de Buma NL-website.

Wie een profiel aanmaakt op Songplaza en een aanvraag voor een compositieopdracht indient committeert zich aan de Algemene Voorwaarden die aan Songplaza zijn verbonden. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op de eisen en voorwaarden die het Ministerie van OCW stelt aan de toekenning en uitkering van werkbijdragen voor de compositieopdracht.

Werving deelnemers

Alleen componisten/tekstschrijvers van Hollandse/nederlandstalige muziek kunnen een aanvraag indienen voor de tien (10) beschikbare werkbijdragen zoals beschikbaar gesteld door het Ministerie van OCW. Werving voor deelnemers aan de sessies vinden als volgt plaats:

 • Oproep via social media kanalen van Buma NL en Buma Cultuur
 • Aankondiging via de website van Buma NL en Buma Cultuur
 • Mailing naar databestand van Buma NL en Buma/Stemra
 • PR: persbericht naar landelijke mediapartijen

De uiteindelijke aanvraag voor de compositieopdracht wordt op de site van Buma NL – Songplaza ingevoerd. Daarvoor zal de aanvraag voor een bepaalde tijd open worden gesteld. Dit zal tijdig aangekondigd worden via uiteenlopende kanalen en nieuwsbrieven.

Uiterlijk 4 tot 6 weken nadat de inschrijving is gesloten, maakt Buma NL kenbaar welke aanvragers worden gehonoreerd met een de werkbijdrage voor een compositieopdracht.

Selectiecommissie

Om te komen tot een afgewogen selectie van componisten/producers die een aanvraag indienen is een driekoppige en onafhankelijke jury in het leven geroepen. De onafhankelijke commissie beslist op basis van de aangeleverde informatie en profielen zoals dienen te worden opgegeven op de website van Buma NL. Er is geen mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen de keuzes van de commissie.

Planning

De aanvraagtermijn start medio augustus 2021 en loopt door tot en met medio september. Tot medio september 2021 kunnen componisten/tekstschrijvers dus hun aanvraag indienen op de website www.buma.nl. Houd hiervoor de website en social media kanalen van Buma NL in de gaten. De onafhankelijke beoordelingscommissie heeft dan nog enkele weken nodig om de tien beste voorstellen en matches met artiesten te selecteren. Tijdens de twaalfde editie van Buma NL op 5 oktober 2021 wordt bekend gemaakt welke tien componisten/tekstschrijvers die een voorstel hebben ingediend bij Songplaza in aanmerking komen voor de werkbijdrage. De werkbijdragen voor de eerste editie van Songplaza betekenen een kickstart voor het platform dat ook in de toekomst als platform componisten/tekstschrijvers enerzijds en uitvoerende artiesten anderzijds bij elkaar wil brengen. Songplaza wordt mogelijk gemaakt door de regeling nieuwemuziekmaken.nl als onderdeel van het Steunfonds Rechtensector en gefinancierd door het Ministerie van OCW.

Belangrijkste voorwaarden

Er zijn strikte voorwaarden aan een werkbijdrage voor Songplaza verbonden, want het betreft hier overheidsgeld waarover verantwoording moet worden afgelegd. Dat betekent heel concreet, dat het hier gaat om een voorlopige beschikking van OCW. Het geld wordt dus pas definitief toegekend nadat er een financiële en inhoudelijke rapportage wordt opgeleverd. Dat betekent het volgende voor jou, als je wordt uitgenodigd om deel te nemen:

 • Doelstelling van de schrijfopdracht is om te waarborgen dat het creatieve proces van natuurlijke en rechtspersonen wordt voortgezet. Via Songplaza worden componisten en/of tekstschrijvers gekoppeld aan artiesten met als doel nieuwe muziek te maken, op te nemen en uiteindelijk live uit te voeren
 • De bijdrage is enerzijds bedoeld als honorering voor de auteur voor het maken van een nieuwe compositie, maar dient tevens te worden aangewend voor de honorering van muzikanten voor de opnamen en live uitvoering. Hierbij wordt de honorering vastgesteld in lijn met de Fair Practice Code.
 • De werkbijdrage van € 10.000,- wordt als volgt verdeeld:
  • Compositieopdracht: € 3.500,- voor de componist en/of tekstschrijver
  • Huur studio, enginering, mixing & mastering: € 3.500,- voor de realisatie van de opname
  • Inhuur studio/sessiemuzikanten: € 2.000,-
  • Realisatie artwork/foto’s voor release: € 1.000,-

Deze verdeling van bedragen staan vast en het verschuiven van budgetten is dus niet mogelijk.

 • Alleen componisten en tekstschrijvers die in Nederland zijn gevestigd, kunnen deelnemen aan Songplaza en een aanvraag indienen.
 • Een componist en/of tekstdichter kan deelnemen, indien hij/zij in de afgelopen drie boekjaren niet meer dan € 200.000 aan staatssteun heeft ontvangen. De aanvrager zal hier voor de benodigde verklaring van de-minimissteun invullen, ondertekenen en opsturen. Alleen aanvragen met een ingeleverde en ondertekende de-minimis verklaring worden in behandeling genomen.
 • Onvolledig ingevulde en/of niet tijdig ingediende deelnameformulieren worden buiten beschouwing gehouden,
 • Een driekoppige, onafhankelijke selectiecommissie die door Buma NL is ingesteld selecteert uit de inzendingen in totaal 10 aanvragen en ‘beste matches’
 • Uiterlijk 4 tot 6 weken nadat de inschrijving is gesloten, maakt Buma NL kenbaar welke aanvragers worden gehonoreerd met een de werkbijdrage voor een compositieopdracht. Het is niet mogelijk om zonder zwaarwegende reden af te zien van de door Buma NL voor gestelde samenwerking,
 • Deelnemer gaat akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens zoals nodig voor het inschrijven voor deelname aan de opdracht. De gegevens worden alleen voor het verwerken van de inschrijving en de eventuele deelname aan de opdracht.
 • Deelnemers die zijn geselecteerd voor de opdracht geven Buma NL en Buma Cultuur toestemming om het resultaat uit de opdracht te gebruiken bij promotionele activiteiten alsmede in het kader van de bekendmaking van de opdracht via alle media, waaronder begrepen radio, televisie en internet.
 • Aanvrager is maker van de tijdens de opdracht gecreëerde muziekwerken. Indien Deelnemer aangesloten is bij Buma en/of Stemra zal hij de werken na vervaardiging aanmelden.
 • Aanvrager garandeert dat de voor de opdracht gecreëerde muziek geen inbreuk maakt op rechten van derden.
 • Het staat aanvrager vrij om een uitgavecontract te sluiten met een uitgever ten aanzien van de voor de Opdracht gecreëerde muziek.
 • Aanvrager verplicht zich tot het rapporteren over alle uitgaven en deze te documenteren met geldige aankoopbonnen en/of facturen. Hierbij zijn pinbonnen GEEN geldig betalingsbewijs. Daarnaast dient ook gerapporteerd te worden over het resultaat van de uitgaven. Deze rapportage dient uiterlijk 1 oktober 2022 digitaal en volledig bij Buma NL – Songplaza aangeleverd te zijn. Een onafhankelijk accountant ziet toe of de rapportage voldoet aan de gestelde voorwaarden. Hierbij worden tevens steekproeven uitgevoerd waarbij gevraagd wordt naar kopie bankafschriften. De accountant stelt vervolgens een financiële eindrapportage op die overlegd dient te worden aan het Ministerie van OCW.

Rapporteren met of zonder BTW

 • Als je als aanvrager BTW-plichtig bent; in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen zonder BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • Als je als aanvrager niet BTW-plichtig bent of je maakt gebruik van de kleineondernemersregeling: in dat geval kan je bij je verantwoording de factuurbedragen mét BTW optellen tot het bedrag dat je uit deze compositieopdracht-regeling hebt gekregen.
 • De werkbijdrage voor de compositieopdracht is een voorlopige beschikking. Indien niet voldaan wordt aan de voorwaarden wordt de werkbijdrage teruggevorderd. Wanneer de aanvrager niet kan voldoen aan de terugvordering, worden – indien mogelijk – de bedragen verrekend met de Buma/Stemra inkomsten.

Algemene Voorwaarden
Alle aanvragers moeten actief aangeven akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden en dat ze gehouden zijn zich daaraan te houden.

Componisten/tekstschrijvers

Profielschets componisten:

 • Ben je aangesloten bij Buma/Stemra?
 • Zo ja, vul dan hier jouw relatienummer in (7 cijfers): ………
 • Trackrecord van gerealiseerde hits?
 • Voor welke acts en artiesten heb je eerder composities geschreven?
 • Voor welke artiest wil je graag repertoire maken en waarom (max 100 woorden)
 • Schrijf je alleen of met partner(s)?
 • Verzorg zowel tekst als muziek of wordt dat afzonderlijk van elkaar geproduceerd?
 • Hoe presenteer je je compositie. Via demo of live?
 • Werk je vanuit je eigen studio of juist niet?

 

Artiesten

Ook artiesten wordt de gelegenheid geboden zich te registreren op het Songplaza platform. Daarmee wordt de eventuele ‘matchmaking’ tussen componist/tekstschrijver met de beschikbare artiest actief gestimuleerd. Maar de artiest kan geen aanvraag voor een compositieopdracht indienen; dat is voorbehouden aan de componist/tekstschrijver.

Profielschets artiesten:

 • Heeft artiest eigen repertoire?
 • Omschrijf je muzikale identiteit in maximaal 100 woorden.
 • Wie verzorgt de marketing, via een label of in eigen beheer?
 • Bij welke zender past het huidige repertoire het best? En welke zender landelijk, regionaal en lokaal heeft liedjes gedraaid in het recente verleden?
 • Hoeveel betaalde optredens (pre corona) verzorg je normaal gesproken per jaar?
 • Wie doet de boekingen?
 • Hoeveel views op de portals?
 • Wat is het bereik op je social media kanalen (Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok etc) en geeft daarbij ook engagement aan?
 • Selecteer op Spotify drie liedjes van andere artiesten die het best bij jou passen.
 • Met welke producer/componist zou je willen werken en waarom (max 100 woorden)

Ga hier naar de website van Buma NL

Partners

Buma NL